Bjuvs kommuns logga

Snöröjning och halkbekämpning

28 oktober till 31 mars har gata/park-avdelningen beredskap dygnet runt för att snöröja och halkbekämpa kommunens gator och vägar.

Bildväljare

Kommunen sandar och sopar kommunala vägar, cykelvägar, torg och vissa gångbanor för att du som tar dig fram i trafiken ska göra det så säkert och bekvämt som möjligt.

Så här utförs arbetet:

Snöröjning

Först plogas kommunens större vägar, gång- och cykelvägar samt större parkeringsplatser. Därefter plogas mindre gator, mindre parkeringsplatser och övriga öppna ytor.

Halkbekämpning

Infarts- och genomfartsgator halkbekämpas med salt alternativt sandningssingel, beroende på väderleken. Övriga gator halkbekämpas i korsningar och branta backar. Kommunen strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Vid extrem halka, som underkylt regn, halkbekämpas även övriga gator.

Prioritet 1

Genomfartsleder och huvudgator
Huvudvägnätet för gång- och cykelbanor


Prioritet 2

Körbanor på industriområden
Uppsamlingsgator (gata som samlar upp trafiken från ett bostadsområdes lokalgator och leder till större huvudgator)
Gång- och cykelvägar i anslutning till park

Prioritet 3

Övriga allmänna ytor med relativt lite trafik, till exempel villagator.

Vi har ett gemensamt ansvar

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning av de stora vägnäten ligger hos Trafikverket, kommunen ansvarar för vägar och gator inom samhället och fastighetsägaren ansvarar för att se till att trottoaren utanför tomten är tillräckligt fri från snö och halka.

Senast publicerad: