Inackorderingsbidrag


Du kan få inackorderingsbidrag från din hemkommun om du studerar på en kommunal gymnasieskola i en annan ort och måste bo på studieorten. Det är en hjälp till kostnader för boende, mat och hemresor.

Elever som går på folkhögskola, och fristående skolor och söker inackorderingsbidrag ska vända sig till (CSN) Centrala Studiestödsnämnden.

Du behöver göra en ny ansökan inför varje nytt läsår och inkommen ansökan behandlas först efter skolstart i augusti.

Observera att ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alt en kopia där det framkommer att eleven bor på adressen skall bifogas till ansökan.

Ansökan om inackorderingsbidrag i vår e-tjänst

  • Du är folkbokförd i Bjuvs kommun.

  • Bosätter sig i den kommunen där skolan är belägen. 

  • Studerar på nationellt program eller på introduktionsprogram på en kommunal gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.

  • Är förstahandsmottagen på din utbildning. »Läs mer om mottagning i första hand.

  • Restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa.

  • Att du inte samtidigt har resebidrag/busskort.

  • Är under 20 år (beviljas längst till och med vårterminen man fyller 20 år) och har rätt till statlig studiehjälp eller barnbidrag.

  • Inte går på fristående gymnasieskola eller folkhögskola – ansökan om inackorderingstillägg görs då via CSN. 

Följande belopp basbelopp gäller för läsåret 2020/2021
47 300 kr och utgår med lägst 1/30 för varje hel månad eleven är inackorderad.
(Skollagen 15 kap 32 §§ )

Reseavstånd hem- skola

Belopp

50-200 km

1580 kr/mån

201-500 km

2080 kr/mån

501 - km

2580 kr /mån

Utbetalning

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, september- maj. Stödet betalas ut via det bankkonto som anges i samband med ansökan och stödet utbetalas månadsvis i efterskott

Anmälningsskyldighet

Om studierna avbryts, eleven flyttar hem, ändrar sin folkbokföringsadress eller någon annan förändring sker som påverkar rätten till inackorderingsstöd, skall detta anmälas snarast.

Återkrav

Om man fått inackorderingsbidrag på grund av oriktiga uppgifter eller om man inte har fullgjort sin anmälningskyldighet vid förändringar och det leder till att man får inackorderingsstöd med felaktigt eller för högt belopp, kan kommunen kräva tillbaka det beloppet men eleven inte haft rätt till.

Studie- och yrkesvägledare
Linnea.Lindström

telefon
042-458 57 71

telefontid, onsdagar 9.00-12.00

Mejl
syv@bjuv.se

Kontaktcenter

042-458 50 00
info@bjuv.se