Avgift och inkomstuppgifter

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, dvs bruttoinkomsten, och på hur många barn i hushållet som är inskriva i förskole- och fritidsverksamhet i kommunen.

Lämna inkomstuppgift

När du har tackat ja till en plats på fritidshemmet är du skyldig att lämna uppgifter om din inkomst till kommunen. Lämnar du ingen inkomstuppgift får du betala den högsta avgiften.

Eventuella ändringar på fakturan sker på nästkommande månad. Kommunen kan i efterhand kontrollera lämnade inkomstuppgifter med skattemyndigheten.

Du lämnar inkomstuppgifter genom kommunens e-tjänst eller genom att fylla i en blankett som du skickar till kommunen.

Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändringar som påverkar avgiften, till exempel när familjens inkomst ändras eller om det sker förändringar i familjesituationen (giftermål, skilsmässa, föräldraledighet osv).

Betalning

Avgiften avser platsen på fritids och är oberoende av barnets tid i verksamheten. Du betalar från och med det startdatum du har fritidsplatsen. Du betalar för platsen 12 månader/år och även under semester och annan ledighet.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda vårdnadshavarna har behov av platsen, är det den vårdnadshavaren som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig.

För de barn som är placerade i familjehem är det familjehemsföräldrarna som är ansvariga för fritidsplatsen och som därmed betalar för platsen – inte vårdnadshavarna.

Du får en faktura för varje månad. Vi tillämpar inte delad faktura.

Avgift fritidshem

Avgiften för fritidshemmet baseras på hushållets totala inkomst före skatt, dvs bruttoinkomsten. Kommunen tillämpar maxtaxa, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften kan bli. Maxtaxan för året 2021 är 50 340 kr/månad. Även om hushållets bruttoinkomst överstiger maxtaxan betalar du aldrig mer än de belopp som finns specificerade nedan.

Barn 1 – 2% av inkomsten, dock högst 1007 kr/månad.

Barn 2 – 1% av inkomsten, dock högst 503 kr/månad.

Barn 3 – 1% av inkomsten, dock högst 503 kr/månad.

Barn 4ingen avgift.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta barnet som barn 2 osv. Vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Tänk på att antalet barn avser barn i hushållet som går i antingen förskole- eller fritidsverksamhet. Avgiften för förskola skiljer sig från avgiften för fritids.

Avgift för förskola

Barn 1 – 3% av inkomsten, dock högst 1510 kr/månad.

Barn 2 – 2% av inkomsten, dock högst 1007 kr/månad.

Barn 3 – 1% av inkomsten, dock högst 503 kr/månad.

Barn 4 – ingen avgift.