Fritidshem

Fritidshemmet följer skolans läroplan och skollagen och verksamheten är till för elever mellan sex och 13 år.

Du möter engagerade fritidspedagoger som bidrar till att eleverna får en meningsfull fritid före och efter skoltid. Undervisning med fokus på elevernas intresse och behov skapar utveckling och lärande och främjar till elevens lärande

Rätt till fritidsplats

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn gå på fritidshem (fritids) före och efter skoldagen. Barnet kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år.

Ditt barn kan även ha rätt till fritidshem utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av fritidshem.

Skall ditt barn börja i förskoleklass till hösten kan ditt barn börja på fritids från 1 augusti, ditt barn kan vara kvar på förskolan fram till 31 juli. Du kan ansöka om en fritidsplats när ditt barn har fått en skolplats.

»Gör din ansökan i vår e-tjänst

»Gör din ansökan på blankett

När du har gjort en ansökan om en fritidsplats kommer du att få ett mejl, sms eller brev med ett erbjudande från Bjuvs kommun. Du ska då tacka ja till platsen.

»Tacka ja till platsen direkt i vår e-tjänst (Du loggar in med e-legitimation)


Arbetssökande, föräldrarledighet, permitterad, sjukskriven, semester

  • Om barnet har en plats på fritids och du blir arbetssökande får ditt barn behålla fritidsplatsen under uppsägningstiden, men du måste säga upp platsen.Uppsägningstiden är 1 månad.
  • Vid föräldrarledighet får ditt barn inte behålla sin fritidsplats, tänk på att säga upp platsen i god tid. Uppsägningstiden är 1 månad.
  • Om du skall arbeta eller studera under din föräldrarledighet, behöver du lämna in ett intyg på detta till skolan.
  • Blir du sjukskriven får barnet behålla sin plats och schema på fritids.
  • Om du har semester ska ditt barn vara ledig från fritids under den tiden.

Om ditt barn är frånvarande mer än 2 månader

Om ditt barn är frånvarande från fritids under två månader kan rätten till fritids upphöra.


Tiden som barnet kan vara på fritids bestäms genom en överenskommelse mellan skola och vårdnadshavare.

Till grund för ett schema ligger vårdnadshavares restid, studietid och tid för dygnsvila.
Skolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid.

»Lämna schema i vår e-tjänst

»Lämna schema på blankett

När du tackat ja till plats på en fritidshemmet är du skyldig att lämna uppgifter om din inkomst och du gör det i vår e-tjänst.

Lämnar du ingen uppgift får du betala högsta avgift och eventuella ändringar på fakturan sker på nästkommande månad.

Kommunen kan i efterhand kontrollera lämnade inkomstuppgifter med skattemyndigheten.

» Lämna inkomstuppgifter i vår e-tjänst

» Lämna inkomstuppgifter på blankett

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets sammanlagda inkomst före skatt, dvs bruttoinkomsten och på hur många barn som är inskriva i förskole- och fritidsverksamhet i kommunen. Avgiften är oberoende av barnets tid på förskola eller fritidshem. Om hushållets bruttoinkomst överstiger 49 280 kr/mån (år 2020) betalar du maxtaxa.

Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2 osv, vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Hur mycket skall jag betala?

Avgifter för barn i fritidshem

Barn 1

3% av inkomsten dock högst

986 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten dock högst

493 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

493 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift


Du betalar avgift i tolv månader/år, det innebär att man betalar för platsen även under semester och annan ledighet och från första startdatum du har fått plats ifrån.


Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändringar som påverkar avgiften, till exempel när familjens inkomst ändras eller om familjens situation ändras (exempelvis vid giftermål, skilsmässa, föräldraledighet, man flyttar isär eller ihop).

» Lämna inkomstuppgifter i vår e-tjänst

» Lämna inkomstuppgifter på blankett

Om du inte längre har behov eller inte har rätt till en fritidsplats enligt vårt regelverk, exempelvis om du ska flytta från kommunen, blir arbetssökande, ska vara föräldrarledig ska du lämna in en uppsägning.

Uppsägningstiden är 1 månad och räknas från den dag uppsägningen kommit in till barn-och utbildningsförvaltningen och du betalar för platsen under hela uppsägningstiden. Barnet får vara på fritidshemmet under uppsägningstiden.

Du måste säga upp platsen via e-tjänst eller blankett.

»Säga upp fritidsplatsen i vår e-tjänst

»Säga upp fritidsplatsen på blankett


Man betalar för platsen och inte för den tid barnet är i verksamheten, vilket innebär att man betalar 12 månader om året samt när barnet är ledig från fritids.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda har behov av platsen, är det den vårdnadshavaren som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig.

För de barn som är placerade i familjehem är det familjehemsföräldrarna som är ansvariga för fritidsplatsen och betalar för platsen och inte vårdnadshavarna.

Du får en faktura för varje månad

Vi tillämpar inte delad faktura.

Du som har behov av omsorg under en tid när fritidshemmet är stängt.

Det vill säga 05.00-06.00 på morgonen eller 18.00- 23.30 på kvällen har möjlighet att anmäla behov av morgon/kvällsomsorg.

Kommunen erbjuder morgon/kvällsomsorg på särskilda förskolor.

Du ansöker om plats i vår e-tjänsten

» Ansök om morgon/kvällsomsorg,  välj fliken -förskola och fritidshem

Avsluta plats morgon och kvällsomsorg

När behovet upphör av morgon/kvällsomsorg säger du upp platsen i vår e-tjänst.

»Avsluta morgon/kvällsomsorg välj fliken -förskola och fritidshem 

För mer information om barnomsorg utanför ordinarie öppettider kontakta rektorn på ditt barns skola.