Regler och avgifter

Här hittar du information om avgiften för en förskoleplats, kö och placering i förskola

» Du gör din anmälan till förskoleplats i vår e-tjänst

Ditt barn har rätt till förskoleplats från och med den dagen ditt barn fyller 1 år och fram till dess att barnet börjar i förskoleklass.

Ditt barn kan få en plats i förskola om du

  • arbetar eller studerar
  • är föräldrarledig
  • är arbetsökande

Ditt barn får plats i den omfattning som behövs utifrån föräldrarnas arbete och studier.
Om du är arbetssökande eller är föräldraledig får barnet gå 15 timmar per vecka i förskolan.

När du har anmält önskemål om plats i förskola ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Oavsett när du gör din anmälan om förskoleplats får barnet ett ködatum 4 månader innan önskad förskolestart.

Ditt barn kan även ha rätt till förskola utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Ditt barn kan gå i förskolan från det att barnet har fyllt 1 år till och med juli det år ditt barn börjar förskoleklass.

För barn som har förskoleplats på grund av vårdnadshavarens arbete eller studier utgörs vistelsetiden av vårdnadshavares arbetstid eller studietid samt skälig restid till och från arbetsplats-/studieplats.

För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga, erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka och tiderna förläggas på två sätt, tre timmar per dag fem dagar i veckan eller fem timmar per dag tre dagar i veckan.
Förläggningen av tiderna sker i samråd med förskolerektor och personal på förskolan och anpassas till verksamhetens förutsättningar.

För barn som erbjuds plats med stöd av 8 kap. 5 och 7 §§ skollagen, bestäms vistelsetiden utifrån barnets behov, inom verksamhetens öppettider

Semester, ledighet

Om någon av vårdnadshavarna har semester/skollov ska barnet vara ledigt från förskolan under den tiden1. Barn som fått förtur till plats efter särskilt beslut

2. Syskonförtur

3. Önskad förskola

Syskonförtur

innebär att ett syskon har förtur till en ledig plats om din anmälan är gjord minst 4 månader före önskat startdatum.Ditt barns syskon måste ha en plats på den aktuella förskolan för att förtur ska gälla. Syskonförturen omfattar syskon oberoende av folkbokföringsadress samt även barn boende på samma folkbokföringsadress som inte är syskon.

Om det finns fler syskon i kön än lediga platser där du önskat plats fördelas platserna efter ködatum och i sista hand ålder.

En förskolerektor kan göra avsteg från turordningen om den befintliga barngruppens sammansättning gör att förskolan inte kan ta emot barnet som står på tur.

Önskad förskola

Om det inte finns någon ledig plats på någon av de alternativ du önskat blir du erbjuden en plats så nära ditt barns hem som det är möjligt, placering sker centralt.

För placering efter ködatum gäller att det barn som har äldst ködatum blir erbjuden en plats först. Om två barn har samma ködatum, blir det äldsta barnet erbjuden en plats först. Placeringen utgår från önskad månad.

När ditt barn erbjuds en förskoleplats får du information via sms/e-post/brev, och med en svarstid på tio dagar.

Samtliga vårdnadshavare behöver tacka ja eller nej till erbjudandet om förskoleplatsen.

Du kan göra det digitalt eller på blankett, du behöver ha mobilt bank-id för att logga in i
vår e-tjänst.

»Tacka ja eller nej till erbjuden plats direkt i vår e-tjänst

När du tackat ja till en plats

När du har tackat ja till en förskoleplats får du en bekräftelse på din placering och startdatum.

Förskolan ditt barn har fått en plats på kommer att kontakta dig strax innan ditt barn skall börja på förskolan.

Inskolning på förskolan skall ha påbörjats senast två veckor efter det startdatum du har tackat ja till, annars kan platsen komma att avslutas.  

Har du frågor kring ditt barns förskolestart kontaktar du förskolan.

Innan ditt barn börjar i förskolan

Du som vårdnadshavare ska lämna in aktuella uppgifter om barnets tider samt aktuella inkomstuppgifter. 

En plats i förskola löper över hela året och man betalar för platsen även under lov, semestrar och annan ledighet och man betalar från det startdatum du har accepterat.

» Lämna aktuella inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Lämnas inga inkomstuppgifter, eller om vi inte kan kontrollera dina uppgifter debiteras maxavgift och en eventuell rättelse sker på nästkommande faktura.

Tackar du nej till erbjudandet om förskoleplats

Tackar du nej till ett platserbjudande om förskoleplats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader enligt 8 kap.14 § skollagen. Ansökan tas bort och ny ansökan måste göras när nytt behov av förskoleplats uppstår.

Om du som vårdnadshavare inte svarar på ett platserbjudande

Om du som vårdnadshavare inte svarar på platserbjudande inom bestämd tid kvarstår inte anmälda önskemålen och ny anmälan får göras när nytt behov om förskoleplats uppstår.

Ändrad inkomst - ändrade familjeförhållande, studier, föräldrarledighet

Vid förändrad familjesituation tex om ni sepererar eller flyttar ihop med någon, vid föräldrarledighet eller blir arbetsökande så är det viktig att anmäla förändringar i inkomsten till kommunen så att faktueringen blir rätt.

Det är den sammanlagda inkomsten i hushåll som barnet är folkbokfört på som ligger till grund för avgiftens storlek.

Det enklaste sättet att anmäla ny eller ändrad inkomst är via e-tjänsten.

» Lämna aktuella inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Tiden som barnet kan vara på förskolan bestäms genom en överenskommelse mellan förälder och förskola och skall registreras i lärplattformen Infomentor.

Till grund för bedömning ligger vårdnadshavares arbetstid, restid, studietid och tid för dygnsvila. Förskolan har rätt att begära in intyg på arbetstid eller studietid från skola och arbetsgivare.

Öppettiderna för förskolorna i Bjuvs kommun är 06.00-18.00

Du lämnar schema för ditt barn i vår lärplattform Infomentor.

»Länk till InfoMentor för att lämna schema

»Lämna schema på blankett

Kontakta ditt barns förskola om du har frågor om Infomentor.

Avgiften för förskola och fritidshem baseras på hushållets där barnet är folkbokförts sammanlagda inkomst före skatt, dvs bruttoinkomsten samt på hur många barn som är inskriva i förskole- och fritidsverksamhet i kommunen.

Avgiften är detsamma oberoende av barnets tid på förskola eller fritidshem.

Maxtaxa för året 2021 är 50 340 kr/mån

Om hushållets bruttoinkomst överstiger 50 340 kr/månaden betalar du maxavgift för barn 1, sedan sjunker avgiften för barn 2 osv.

Avgifter förskola

Barn 1

3 % av inkomsten dock högst

1510 kr/månad

Barn 2

2 % av inkomsten dock högst

1007 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

503 kr/månad

Barn 4 

Ingen avgift


Avgifter fritidshem

Barn 1

2 % av inkomsten dock högst

1007 kr/månad

Barn 2

1 % av inkomsten dock högst

503 kr/månad

Barn 3

1 % av inkomsten dock högst

503 kr/månad

Barn 4

Ingen avgift


Det yngsta barnet räknas som barn 1, det nästa yngsta barn 2 osv, vi tar inte ut någon avgift för det fjärde barnet.

Du betalar avgift i tolv månader/år, det innebär att man betalar för platsen även under inskolningsperiod, semester och annan ledighet och från första startdatum du har fått din förskole- och fritidsplats.

Ingen avgift för allmän förskola

Du betalar ingen avgift 3,4 och 5 åringar som har placering på allmän förskola. Den är verksamheten avgiftsfri.

Lämna inkomstuppgifter, betala rätt avgift

När du har fått en plats i förskola eller fritidshem skall du lämna aktuell inkomst så att du betalar rätt avgift på din faktura.

»Lämna inkomstuppgifter via vår e-tjänst eller på blankett

Lämnar du ingen inkomst debiteras du högsta avgift från först startdatum och eventuella ändringar på fakturan sker på nästkommande månad. Vänligen kontakta oss om du har frågor kring din faktura

Om akutell och /eller på begäran inkomstuppgift saknas debiteras högsta avgift

Kommunen kan komma att i efterhand kontrollera lämnade inkomstuppgifter med skattemyndigheten.

Om vårdnadshavarna inte bor tillsammans och båda har behov av platsen, är det den vårdnadshavaren som är folkbokförd med barnet som är betalningsansvarig och man beräknar avgiften på sammanlagda hushållets inkomst.

Förskola eller fritids i annan kommun

Har du ett barn med en förskoleplats eller fritidsplats i annan kommun och barnet är folkbokfört i Bjuvs kommun betalar du avgift för platsen till Bjuvs kommun.


Du har en skyldighet att ändra din inkomstuppgift vid förändringar som påverkar avgiften, till exempel när familjens inkomst ändras eller om familjens situation ändras (exempelvis vid giftermål, skilsmässa, föräldraledighet, man flyttar isär eller ihop).

» Lämna inkomstuppgifter i vår e-tjänst eller på blankett

Om du vill avsluta ditt barns plats i förskola, tex om ni skall flytta ifrån kommunen eller inför skolstart i förskoleklass måste du göra detta skriftligt på blankett eller genom att signera digitalt via vår e-tjänst, samtliga vårdnadshavare skall signera uppsägningen.

Uppsägningstiden är en månad från det datum uppsägningen inkommer till barn- och utbildningsförvaltningen och avgiften betalas under hela uppsägningstiden.

Vid byte mellan förskolor inom kommunen gäller den nya överenskommelsen som uppsägning av tidigare plats.

» Säg upp plats på förskola via vår e-tjänst

Allmän förskola kostar ingenting och gäller 15 timmar i veckan, du kan ansöka om allmän förskola tidigast från 1 september ditt barn fyller 3 år.

Det är förskolan som bestämmer schemat för barnet och allmän förskola följer skolans läsårsindelning. Det innebär att barnet är ledigt alla skollov och studiedagar.

Om du redan har en förskoleplats kan det finnas möjlighet att ändra till allmän förskola.

Gör en ansökan minst en månad innan du önskar byta till allmän förskola. När du startar din placering om allmän förskola, avslutas din akutella placering. För att återgå till vanlig plats gör du en ny ansökan till förskoleplats. Läs mer nedan om att avsluta allmän förskola.

Vid en ändring till allmän förskola är startdatum första dagen i nästkommande månad. 

Du kan inte ansöka om allmän förskola inför sommaren, allmän förskola följer skolans läsår.

» Ansöka om allmän förskola

Återgå till vanlig plats i förskola, avsluta allmän förskola

Om ditt barn har allmän förskola och du vill återgå till en vanlig plats i förskolan, ska du göra en ny förskoleansökan minst 4 månader före önskat startdatum samt skicka en uppsägning av allmän förskoleplats. Vi avslutar platsen allmän förskola när du har fått en vanlig förskoleplats.

» Uppsägning allmän förskola

Om du önskar byta förskola måste du ansöka om detta via vår e-tjänst. Du ansöker på samma sätt som när du ansökte om din första förskoleplats och klickar på länken omflyttningskö.

Det finns inga garantier att det kommer ske ett byte av förskola enligt önskemål. 
Vid ett önskemål om byte av förskola gäller inte platsgaranti och barn utan förskoleplats har förtur till en plats.

Platserna fördelas efter anmälningsdatum i överflyttningskön och om flera barn har samma anmälningsdatum går det äldre barnet före det yngre.

Byte av förskola sker i mån av förskoleplatser i kommunen och ett eventuellt byte sker i första hand i augusti och september.

»Ansök om överflyttning/förskoleplats


Bjuvs kommun

Kontaktcenter

042-458 50 00

info@bjuv.se