Förskola

Välkommen till våra förskolor i Ekeby, Billesholm och Bjuv.
I våra förskolor erbjuds barn 1-5 år en kreativ miljö där all pedagogisk verksamhet som rör barnen ses som en helhet med ett gemensamt synsätt på barnens utveckling och lärande.

Ditt barn har rätt till förskoleplats från och med den dagen ditt barn fyller 1 år och fram till dess att barnet börjar i förskoleklass.

När du har anmält önskemål om plats i förskola ska kommunen erbjuda plats inom fyra månader. Oavsett när du gör din anmälan om förskoleplats får barnet ett ködatum 4 månader innan önskad förskolestart.

Ditt barn kan även ha rätt till förskola utifrån eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

» Du gör din anmälan till förskoleplats i vår e-tjänst

Bildväljare

I Bjuvs kommun finns det 15 stycken kommunala förskolor fördelat över kommundelarna, och två fristående ( privata) förskolor, och en fristående pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Våra kommunala förskolorns ordinare öppettider är 06.00-18.00 om behovet finns. Förskolor nära varandra kan samarbeta kring ha öppet tidig morgon och sen eftermiddag.

Behöver du barnomsorg utöver de ordinare öppettiderna hittar du mer information på fliken
» Barnomsorg på obekväm tid

Barns delaktighet och inflytande är viktigt

Våra pedagogerna skall främja barnens förmåga att vara delaktiga och stimulera barnet till att ta både intiativ och ansvar.
Barnets skall ges möjlighet att arbeta med både andra och självständigt och skapa tillit till sin egna förmåga.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och våra förskolor följer läroplan förskola och skollagen.

»Här kan du läsa mer om läroplan förskola