Bostadsanpassning

Kommunens bostadsanpassningsbidrag är till för dig med en funktionsnedsättning och är i behov av att få din bostad anpassad för att du ska kunna bo kvar och klara av ett självständigt boende.

Bostadsanpassningsbidrag, BAB, är ett ekonomiskt bidrag för åtgärder av bostadens fasta funktioner, med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Bostadsanpassning handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden. Det kan exempelvis röra sig om bidrag för att ta bort trösklar, montera lyftanordningar, montering av ramper, ledstänger och räcken, breddning av dörrar med mera.

Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.
Du kan inte få bidrrag till bostadsanpassning om du har en tillfällig sjukdom eller genomgår rehabilitering.

Ansök

Ansökan görs i BABonline, på blanketten Bostadsanpassning Pdf, 410.1 kB. eller genom biståndshandläggare 042- 458 50 00.

Att skicka med i din ansökan

  • Till ansökan ska bifogas ett intyg som beskriver och styrker att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. I intyget ska förslag till lämplig lösning framgå, så kallat åtgärdsförslag. Intyget kan utfärdas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Ett krav för att bostadsanpassningsbidraget ska kunna beviljas är att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen lämnat medgivande till anpassningen. Ansvaret för att söka tillstånd för anpassningen ligger på den enskilde hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren.
  • Även nyttjanderättshavare behöver ge sitt medgivande till anpassningar som är inne i bostanden. Med nyttjanderättshavare menas personer som utöver sökande står på hyreskontraktet eller bostadsrättskontraktet.

Kontakta gärna bostadsanpassningshandläggaren om du undrar vilket underlag som behövs för den anpassning du vill söka bidrag för.

Handläggning

Oftast gör handläggaren ett hembesök eller ber om komplettering innan beslut kan tas. Handläggaren fattar sedan beslut om din rätt till bidrag för bostadsanpassning. Ett skriftligt besltu kommer att skickas med post hem till dig.
Är du missnöjd med beslutet kan du överklaga det till Förvaltningsrätten. Lämna din överklagan till vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Du måste bland annat beskriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Mer information om hur du gör för att överklaga framgår av beslutet.

Så här ansöker du om reparationsbidrag

Reparationsbidrag kan i vissa fall beviljas till reparationer av tekniskt avancerade anordningar som beviljas genom bostadsanpassningsbidrag.
Om din beviljade anordning behöver repareras ska du kontakta entreprenör för felsökning och begära in en offert på reparationskostnaden. I offerten ska framgå orsak till felet.

Om du beviljas bostadsanpassningsbidrag/reparationsbidrag

Om du beviljas bidrag ansvara du själv för beställningen. Beviljat bidrag betalas ut till dig som sökande eller till entreprenören efter att anpassningen eller repartionen är utförd. Om kommunen ska betala direkt till entreprenören krävs en fullmakt till sökande, (länk till fullmakt). Pdf, 120.4 kB.

För mer information

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018222-om-bostadsanpassningsbidrag_sfs-2018-222

https://www.boverket.se/sv/babhandboken/bostadsanpassningsbidrag/

Kontakt

Bostadsanpassning

Biståndshandläggare
042-458 50 00