Vanliga frågor och svar

Här publicerar vi frågor och svar om bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten. Frågor och svar uppdateras löpande.

Varför innebär bolagiseringen?

För att bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheterna innebär att kommunen får en större inkomst genom särskild momsersättning.

Kommunfullmäktige gav under 2019 ett uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom Bjuvs kommuns verksamheter. Ett av de förslagen var att bolagisera vård- och omsorgsverksamheterna. Alternativet till att bolagisera skulle varit att genomföra besparingar.

Nej. Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Att bolagisera verksamheter är inget ovanligt för kommunerna i dagens samhälle. Privatisering handlar om att lägga ut kommunala verksamheter på privata bolag och är inte samma som bolagisering.

Det är kommunen som får momsersättning och kommunen som beslutar hur den inkomsten ska fördelas i kommunen. Delar av momsersättningen kommer bli tilldelad till vård- och omsorgsnämnden.

För att genomföra bolagiseringen har Omsorg i Bjuv skickat in ansökningar om att bedriva vård- och omsorgsverksamheterna till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Ansökningarna behöver godkännas av IVO för att bolaget ska stå som ansvarig att bedriva omsorgsverksamheterna.

Det har inneburit ett administrativt arbete med att ta fram underlag för ansökningarna. Samma regelverk gäller för kommunala verksamheter, men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. Genom att bolaget får godkända tillstånd får vi ett kvitto på att våa våra verksamheter uppfyller kraven.

Nej. Vård- och omsorgsverksamheterna ska gå över till Omsorg i Bjuv AB. Myndighetsutövning som exempelvis beslut om stöd, ansökningar/anmälningar och utredningar är kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen.

 Hur kommer bolaget att fungera?

Kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden, blir beställare och köper den verksamhet som idag utförs i egen regi från Omsorg i Bjuv. Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet blir att erbjuda vård och omsorg inom Bjuvs kommun. Det blir därför vård- och omsorgsnämnden som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen till Omsorg i Bjuv. I stället för en nämnd kommer bolaget att ha en styrelse. Eftersom bolaget är helägt av kommunen är det kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter enligt 10 kap 2 § KL, kommunallagen. Fram till beslutet av styrelse från kommunfullmäktige finns en tillfällig styrelse, interimsstyrelse. I interimsstyrelsen sitter kommundirektör Christer Pålsson, tidigare ekonomichef Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek och kommundirektören är ordförande i Omsorg i Bjuv.

Kommunen styr bolaget genom vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden beställer och köper de vård- och omsorgsverksamheter som idag bedrivs i egen regi. Det blir därför vård- och omsorgsnämnden som fastställer kvaliteten i verksamheterna och den ekonomiska ersättningen till Omsorg i Bjuv.

Istället för en nämnd kommer bolaget har en styrelse. Då bolaget är helägt av kommunen styr kommunallagen att styrelsen ska utses av kommunfullmäktige.

Den 26 april 2021 valdes fyra av fem ledamöter, Anne Li Ullerholm (SD) ordförande, Linda Lindberg (SD) ledamot, Lisbeth Madsen (M) vice ordförande, Maria Berglund (KD) ledamot. Ytterligare en ledamot (S) återstår att bli vald av kommunfullmäktige.

Bolaget ersätt för verksamheterna från vård- och omsorgsnämnden som är beställare. Precis som för vård- och omsorgsförvaltningen är det kommunfullmäktige som beslutar budget.

Precis som övriga aktiebolag så kan bolaget gå i konkurs, det regleras i aktiebolagslagen. I praktiken, då kommunen är 100 procent ägare till bolaget och har ansvar för bolagets verksamhet, kommer det inte att ske.

Ansökan om tillstånd att bedriva omsorgsverksamheter skickas till IVO, (Inspektionen för vård och omsorg). För att skapa komplette ansökningar har information kring bolaget, ledningen för bolaget, föreståndare och verksamheternas innehåll bifogats eller besvarats.

Om en ansökan inte blir godkänd fortsätter arbetet att säkra den kvalité vi strävar efter, åtgärda det som inte godkänts och skicka in en ny ansökan.

Förebyggande och hälsofrämjande verksamheten går över till Omsorg i Bjuv och fortsätter vara organiserad under äldreomsorgen.

Nej. Bolaget kommer ha samma stödfunktioner som vård- och omsorgsförvaltningen.

 Hur påverkas min anställning och arbetsplats?

Samtliga medarbetare har samman anställningsvillkor i Omsorg i Bjuv AB som de hade i Bjuvs kommun.

Övergången av medarbetarna från Bjuvs kommun till Omsorg i Bjuv AB är en verksamhetsövergång enligt § 7 b LAS,(lagen om anställningsskydd). I en sådan verksamhetsövergång följer alla intjänade anställningsförmåner, (exempelvis anställningstid, intjänad pension, försäkringsskydd, semester, övertid och komp), med till den arbetsgivare som tar över verksamheten och medarbetarna.

För att säkerställa att detta genomförts har Omsorg i Bjuv AB haft en förhandling med fackliga organisationer där vi kommit överens om vad som ska gälla framåt. Förhandlingen resulterade i ett inrangeringsavtal som är ett avtal som bundit bolaget att genomföra övergången på rätt sätt.

Nej, inte utifrån bolagiseringen.

Det kommer vara samma förutsättningar för löneutveckling i Omsorg i Bjuv som det är idag i vård- och omsorgsförvaltningen.

Nej, det är samma krav på personal och chefer i Omsorg i Bjuv.

Ja, Omsorg i Bjuv tar över alla rättigheter och skyldigheter mot de anställda vilket även innefattar företrädesrätten.

Nej, vi arbetar efter samma lagstiftning och har fortsatt samma skyldigheter enligt SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetskläder och namnskyltar kommer att bytas ut efter hand som de nuvarande slits ut för att hushålla med våra resurser. Loggan för Omsorg i Bjuv kommer att finnas på de nya arbetskläderna tilsammans med kommuns logga.

Utgångsläget är att det ska fortsätta som det gör idag.

Hur påverkas insatsberättigade?

Nej, bistånd och insatser är en myndighetsutövning och kommer finnas kvar i vård- och omsorgsförvaltningen och är inte något Omsorg i Bjuv beslutar.

Hemtjänsten i Bjuvs kommun har kyld mat och det kommer det vara även i Omsorg i Bjuv. Ifall äldre som har hemtjänst har svårigheter med att till exempel värma sin mat finns möjlighet att få stöd av hemtjänstpersonalen.

Har du en fråga som du inte hittar svar på?

Ställ din fråga till oss via formuläret nedan, så kompletterar vi våra frågor och svar på sidan efter hand. Om du istället vill ha ett personligt svar på din fråga, ange din e-postadress så återkommer vi till dig så snart vi kan.