Vanliga frågor och svar

Här publicerar vi frågor och svar om bolagiseringen av vård- och omsorgsverksamheten. Frågor och svar uppdateras löpande.

Varför togs beslut om bolagisering?

Kommunfullmäktige gav under 2019 ett uppdrag att ta fram förslag på effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom Bjuvs kommuns verksamheter. Flera olika förslag presenterades och ett av förslagen handlade om att pröva möjligheten att bolagisera delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Förslaget innebär en kostnadsförstärkning, det vill säga att över tid kommer kommunen att få ökade resurser genom möjlighet till särskild momsersättning. Alternativet till detta är att genomföra besparingar.

Nej. Bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet, exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Att bolagisera verksamheter är inget ovanligt för kommunerna i dagens samhälle. För viss kommunal verksamhet, som till karaktären är utförarverksamhet, kan det vara mer effektivt att driva verksamheten i kommunal bolagsform än som egen regi i förvaltningsform. Privatisering handlar om att lägga ut kommunala verksamheter på privata bolag. Det är inte aktuellt i detta förslag.

Det är kommunen som erhåller momsersättning, vilket innebär att det är kommunen som beslutar hur momsersättningen kommer att fördelas. Delar av denna kommer att tillfalla vård- och omsorgsnämnden så att nödvändiga satsningar kan utföras i syfte att bibehålla och utveckla kvaliteten

Verksamheterna inom tillståndspliktiga områden, som det Omsorg i Bjuv kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att bolaget ska kunna stå som ansvarig för att bedriva omsorgsverksamhet. Det innebär en viss meradministration för att kunna lämna underlag för ansökan men det innebär också en kvalitetssäkring för vård- och omsorgsverksamheten. Det är samma regelverk som gäller för den kommunala verksamheten, men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. IVO gör både anmälda och oanmälda besök i verksamheterna för att kontrollera den bedrivna verksamheten. Genom att vi ansöker om tillstånd får vi ett kvitto på att vår verksamhet uppfyller kraven. Vi får också en möjlighet att rätta till det som inte lever upp till kraven.

Nej, endast verksamheterna ska gå över till Omsorg i Bjuv AB. Myndighetsutövningen och kosten ska ligga kvar inom vård- och omsorgsförvaltningen.

 Hur kommer bolaget att fungera?

Kommunen, genom vård- och omsorgsnämnden, blir beställare och köper den verksamhet som idag utförs i egen regi från Omsorg i Bjuv. Det huvudsakliga ändamålet med bolagets verksamhet blir att erbjuda vård och omsorg inom Bjuvs kommun. Det blir därför vård- och omsorgsnämnden som fastställer kvalitén i verksamheten samt den ekonomiska ersättningen till Omsorg i Bjuv. Istället för en nämnd kommer bolaget att ha en styrelse. Eftersom bolaget är helägt av kommunen är det kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter enligt 10 kap 2 § KL, kommunallagen. Fram till beslutet av styrelse från kommunfullmäktige finns en tillfällig styrelse, interimsstyrelse. I interimsstyrelsen sitter kommundirektör Christer Pålsson, ekonomichef Samuel Sköld samt kanslichef Julia Pietrek och kommundirektören är ordförande i Omsorg i Bjuv.

Bolaget ersätts för sina tjänster från vård- och omsorgsförvaltningen, precis som idag är det kommunfullmäktige som beslutar budget.

Precis som övriga aktiebolag så kan bolaget gå i konkurs, det regleras i aktiebolagslagen. I praktiken, då kommunen är 100 procent ägare till bolaget och har ansvar för bolagets verksamhet, kommer det inte att ske. Bolaget kommer ersättas genom ett avtal med vård- och omsorgsnämnden som blir beställare av bolagets tjänster.

Ansökan om tillstånd att bedriva omsorgsverksamheter skickas till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Innan Omsorg i Bjuv kunde skicka in ansökningar för verksamheterna har en grundlig genomgång av respektive verksamhet genomförts. Omsorg i Bjuv behövde samla in handlingar kring bland annat ekonomi, föreståndarna, besvara frågor om verksamheternas innehåll och mycket mer för att skapa en komplett ansökan. Under september 2020 har flera ansökningar skickats in och samtliga beräknas vara inskickade i början på oktober 2020.

Ifall Omsorg i Bjuv inte blir godkända på en eller flera tillståndsansökningar kan det innebära att IVO eftersöker en komplettering, exempelvis mer underlag för hur lokalerna i verksamheterna ska användas. Om en ansökan inte blir godkänd alls fortsätter arbetet att säkra den kvalité vi strävar efter, åtgärda det som inte godkänts och skicka in en ny ansökan.

Verksamheten ligger idag organiserad under äldreomsorgen, och är inte en tillståndspliktig verksamhet, vilket innebär att Omsorg i Bjuv ej behöver ansöka om tillstånd från IVO.
För en smidig och tydlig verksamhetsövergång är planen att förebyggande och hälsofrämjande verksamheten går över till Omsorg i Bjuv och fortsätter vara organiserad under äldreomsorgen.

Ett nytt kommunalt bolag kräver också en viss administration. För att minimera administrativa kostnader är det viktigt att bolaget och kommunen samarbetar inom många områden. Det handlar om faktura- och lönehantering, övergripande funktioner inom HR- och ekonomi, företagshälsovård, upphandling, juridik, telefonväxel, datanät, revisionstjänster, kommunikation, med flera.

 Hur påverkas min anställning och arbetsplats?

En verksamhetsövergång innebär att samtlig personal erbjuds och får ta ställning till anställning i Omsorg i Bjuv.
De tjänster som finns i verksamheten idag och berörs av bolagiseringen, går över till Omsorg i Bjuv.
Man har rätt att tacka nej till anställning i Omsorg i Bjuv. Väljer man att tacka nej kan det leda till uppsägning på grund av arbetsbrist då inga liknande tjänster finns kvar i kommunen efter verksamhetsövergången.

Nej, inte utifrån bolagiseringen.

Det kommer vara samma förutsättningar för löneutveckling i Omsorg i Bjuv som det är idag i vård- och omsorgsförvaltningen.

Nej, det är samma krav på personal och chefer i Omsorg i Bjuv.

Ja, Omsorg i Bjuv tar över alla rättigheter och skyldigheter mot de anställda vilket även innefattar företrädesrätten.

Nej, vi arbetar efter samma lagstiftning och har fortsatt samma skyldigheter enligt SAM, det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetskläder och namnskyltar kommer att bytas ut efter hand som de nuvarande slits ut för att hushålla med våra resurser. Loggan för Omsorg i Bjuv kommer att finnas på de nya arbetskläderna i tilsammans med kommunvapnet.

Utgångsläget är att det ska fortsätta som det gör idag. För de kommunövergripande tjänster som Omsorg i Bjuv använder sig av kommer en serviceavgift betalas till kommunen.

Hur påverkas insatsberättigade?

Nej, bistånd och insatser är en myndighetsutövning och kommer finnas kvar i vård- och omsorgsförvaltningen. Insatser prövas individuellt utifrån den insatsberättigades egna förutsättningar att klara av vardagen. Besluten och insatsernas utformning grundar sig på beslut utifrån socialtjänstlagen och är inte något Omsorg i Bjuv beslutar.

Hemtjänsten i Bjuvs kommun har kyld mat och det kommer det vara även i Omsorg i Bjuv. Ifall äldre som har hemtjänst har svårigheter med att till exempel värma sin mat finns möjlighet att få stöd av hemtjänstpersonalen.

Har du en fråga som du inte hittar svar på?

Ställ din fråga till oss via formuläret nedan, så kompletterar vi våra frågor och svar på sidan efter hand. Om du istället vill ha ett personligt svar på din fråga, ange din e-postadress så återkommer vi till dig så snart vi kan.