Nu bygger vi om i Bjuv

Under 2022 får centrala Bjuv ett nytt utseende. Säkrare och trevligare trafikmiljö på Södra Storgatan. Samtidigt rivs Folkets hus i februari för att göra plats för nya verksamheter i kommunen.

Bildväljare

Innan själva rivningen sätter i gång kommer byggnaden att både tömmas och saneras under ett par veckors tid. Ett markanvisningsavtal har tecknats med fastigföretaget Hemsö

Först blir det stökigt, sen blir det bättre

Det andra stora projektet mitt i Bjuv är ombyggnaden av Södra
Storgatan. Bjuvs kommun kommer i samverkan med NSVA att bygga om och förbättra Södra Storgatan både ovan och under mark. Det kan bli stökigt under en period, men inte utan anledning.

Syftet är att skapa en säkrare och trevligare trafikmiljö. Vi vill underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

Förutom att förbereda för ett växande Bjuv är målen med ombyggnaden att renovera och byta ut slitna VA-ledningar, för att framtidssäkra leveransen av vatten och avlopp. Vi kommer även anlägga nya dag- och dricksvattenledningar till det nya området Selleberga i Bjuv. Detta är ett stort projekt och kommer att ske etappvis under hela 2022.

Senast publicerad: