Renovering och byte av VA-ledningar på Södra Storgatan i Bjuv

Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister under 2022. Samtidigt som vi bygger om i centrala Bjuv passar NSVA på att renovera och anlägga nya VA-ledningar.

Som ett led i att förbereda Bjuv för fler bostäder och industrimark byggs Södra Storgatan om både ovan och under mark. VA-ledningarna kommer renoveras och bytas ut av NSVA. NSVA kommer även att anlägga avlopps- och dricksvattenledningarna till det nya exploateringsområdet Selleberga.

Preliminär byggstart är tidigast i slutet av februari 2022. Följande gator berörs:

  • Bruksgatan, som är startpunkten för arbetet
  • Södra Storgatan från viadukten till och med Mellersta vägen
  • Industrigatan
  • Västra Ringgatan

Så påverkas du

Under arbetets gång kommer gatan successivt att grävas upp och framkomligheten vara begränsad. Alternativa vägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik kommer skyltas upp.

Kortare vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. Du som berörs kommer att bli aviserad i god tid innan.

Följ arbetet på NSVA´s webbplats

Senast publicerad: