Trygghetssatsningar i Bjuvs kommun under hösten

Här kan du läsa om trygghetsarbetet som pågått i kommunen under hösten och hur du själv kan hjälpa till att bidra.

I Bjuvs kommun pågår sedan två år tillbaka ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete med målet att skapa en trygg kommun där risken att utsättas för brott är låg. Under hösten har två trygghetsvärdar börjat arbeta i Bjuvs kommun och nya metoder och koncept har också prövats.

Trygghetskvällar och synpunkter från invånare

Den 7-8 oktober var Bjuvs kommuns trygghetssamordnare tillsammans med trygghetsvärdarna och polis ute i kommunen och mötte medborgare. Syftet var att möta kommuninvånarna och prata om bland annat trygghet i offentlig miljö; Vilka platser tycker invånarna känns otrygga vid mörkrets infall? Har invånarna förslag som kan förbättra det trygghetsskapande arbetet inom kommunen? Vad kan vi tillsammans göra åt den senaste ökningen av bostadsinbrott?

- Vi vill tacka alla som kom och bidrog med synpunkter. Vi har följt upp dem och har besökt de platser som upplevs som otrygga. Vi har gjort analyser av platserna och kommer nu jobba för att förbättra miljöerna ur trygghetssynpunkt, säger Matthias Gustafsson, trygghetssamordnare i Bjuvs kommun.

Inom kort kommer Bjuvs kommun att öppna upp en e-tjänst på kommunens webbplats bjuv.se. I e-tjänsten ska invånare kunna lämna synpunkter och kommunicera direkt med kommunens trygghetssamordnare gällande trygghet och brottsförebyggande frågor.

- Medborgarna är våra extra ögon ute i mörkret och vi är tacksamma för alla synpunkter vi får in som kan bidra till kommunens trygghetsarbete, säger Matthias Gustafsson.

Nytt trygghetskoncept på höstlovet

Inför höstlovet startade kommunen upp ett nytt projekt tillsammans med Nattvandring i Bjuvs kommun. I korthet handlar projektet om att nattvandrarna samverkar med kommunens föreningar. I uppstartsfasen valde kommunen att fokusera på Ekeby, och de föreningar som deltog var Ekeby Greys och Scoutkåren Vikingen. Föreningarna och nattvandrarna arrangerade olika aktiviteter för ungdomarna i Ekeby under lovet, och parallellt med projektet var kommunens trygghetsvärdar, medarbetare från Bjuvs öppenvårdscentral och väktare synliga och engagerade inom hela kommunen. Målet är att driva detta projekt vidare och på sikt bredda insatsen till samtliga kommundelar.

- Vi ser redan nu mycket goda effekter av projektet. Bland annat har skadegörelsen mot kommunens fastigheter minskat markant de senaste veckorna och ungdomarna har verkligen uppskattat vuxennärvaron, säger Matthias Gustafsson.

Senast publicerad: