Bolagisering av Bjuvs kommuns vård- och omsorgsverksamhet snart i hamn

I november 2019 beslutade kommunfullmäktige i Bjuv om att bolagisera delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Processen är i full gång och planen är att det helägda kommunala bolaget, Omsorg i Bjuv AB, ska starta sin verksamhet under våren 2021.

Omsorg i Bjuv kommer verka inom områdena särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, stödboende och LSS-verksamhet. Myndighetsutövning mot enskilda personer såsom ansökningar, utredningar och beslut kommer vara kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuvs kommun.

Syftet med bolagiseringen är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten, genom bland annat möjlighet till särskild momsersättning, vilket över tid kommer ge Bjuvs kommun ökade resurser och möjligheter att öka kvalitén i vård- och omsorgsverksamheten.

Bolagiseringen blir ett led i Bjuvs kommuns övergripande ambition att behålla och öka kvalitén i sina verksamheter. Verksamheter inom tillståndspliktiga områden, som Omsorg i Bjuv kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) när de bedrivs i bolagsform. Detta innebär en extra kvalitetssäkring då ett tillstånd blir ett kvitto på att bolaget uppfyller kraven.

Hur ser processen ut?

Sedan beslutet om bolagisering togs för nästan ett år sedan har olika utredningar gjorts. En projektledare och processledare leder arbetet, en projektplan har tagits fram och risk- och konsekvensanalyser har gjorts tillsammans med fackliga organisationer. Arbetet har också innefattat workshops med chefer och kvalitetsansvariga på kommunens vård- och omsorgsförvaltning. En förfrågan till vård- och omsorgsförvaltningens medarbetare om att gå över till Omsorg i Bjuv har gått ut och samtliga har svarat ja.

Nu fortsätter arbetet med tillståndsansökningarna till IVO. Det mesta är klart men ytterligare några kontroller återstår, bland annat kontroll av brandskydd, kontroll av verksamheternas lokaler och kontroll av hur Omsorg i Bjuv arbetar med att tillgodose den enskildes behov och önskemål samt anpassar bemanningen för att tillgodose den enskildes behov.

Under hösten ser vi över alla medarbetares roller i det nya bolaget Omsorg i Bjuv. För att arbetsmiljön ska vara den bästa möjliga gör vi, som alltid vid nya organisationer, risk- och konsekvensanalyser. Preliminärt kommer övergången till bolaget att ske i april 2021.

För dig som brukare eller anhörig i Bjuvs kommun kommer övergången från kommunens vård- och omsorgsförvaltning till Omsorg i Bjuv inte att innebära någon förändring. Vi är samma medarbetare som fortsätter att jobba i en ny kvalitetssäkrad verksamhet.

Vattnar en vacker blomma

Senast publicerad: