Bjuvs kommuns logga

Frågor och svar om livsmedelshantering

Här svarar miljöavdelningen på några vanliga frågor kring livsmedelshantering i Bjuvs kommun.

Behöver jag ha en fettavskiljare?

De flesta livsmedelslokaler där mat tillagas eller serveras måste ha en fettavskiljare installerad.

Får barnen vara med och laga mat på förskolan?

Ja, barn får vara med och laga mat eller baka på förskolan. Det bör finnas rutiner för detta i förskolans kontrollsystem. Personalen behöver ha klart för sig vilka risker som finns. Om det till exempel går sjukdomar på förskolan är det viktigt att se till att alla tvättar händerna ordentligt. Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Får jag bygga om min livsmedelslokal?

Ja, du får bygga om och renovera i din lokal. Miljöavdelningen gör inte någon kontroll innan ombyggnad eller renovering sker.

Det är alltid ditt ansvar att se till att flödet i lokalen fungerar på ett bra sätt. Det ska inte finnas några risker för att rena ytor i köket blir nedsmutsade av till exempel avfall eller smutsig disk. Därför är det viktigt att du är väl insatt i ditt kontrollsystem och förstår vilka risker det finns med hanteringen i de olika delarna av lokalen. Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Får man ha hundar i en livsmedelslokal?

Nej, hundar och andra sällskapsdjur får inte finnas i de utrymmen där livsmedel bereds, hanteras eller lagras. De bör inte heller få vara i andra utrymmen som är av hygienisk betydelse för verksamheten, som omklädningsrum eller diskrum. Enligt livsmedelsverkets vägledning till hygien bör en funktionsförhindrad person få ha med sig sin assistanshund i serveringslokalen och i vissa delar av butiken, under förutsättning att detta inte medför risk för att livsmedlen förorenas. Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Hur fungerar reglerna kring import och export av livsmedel?

Verksamheter som importerar eller förmedlar livsmedel ska vara registrerade hos miljöavdelningen. Det importerade livsmedlet ska uppfylla den svenska livsmedelslagstiftningens krav.

Vid import av livsmedel till Sverige kan du behöva kontakta flera olika myndigheter. Läs mer på om import och export på Livsmedelsverkets webbplats. Livsmedelsverket har också tagit fram en broschyr om att importera färdigförpackade livsmedel.

Livsmedelsverkets broschyr Importera färdigförpackade livsmedel

Om import och export på Livsmedelsverkets webbplats

Hur gör jag ett kontrollsystem?

Storleken på din verksamhet avgör hur omfattande ditt kontrollsystem behöver vara och om allt behöver vara skriftligt. Du kan göra ditt kontrollprogram själv, eller ta hjälp av en konsult eller annan kunnig person.

Det är ditt ansvar att ta reda på och identifiera riskerna i din verksamhet. Miljöavdelningen kan bidra med generella tips, men vi kan inte vara med och skapa ditt kontrollsystem eftersom vi sedan ska granska det i vår roll som tillsynsmyndighet. Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Hur gör jag när jag tar över en verksamhet?

Det är verksamheten som ska registreras eller godkännas, inte lokalen. Det betyder att du som tar över en verksamhet måste ansöka om registrering eller godkännande, även om det tidigare varit livsmedelsverksamhet i lokalen.

Blankett Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet, hur ska jag göra?

För att starta och driva verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller förmedlas i någon form måste du registrera din livsmedelsverksamhet. Detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet. Ny ägare innebär att verksamheten måste registreras på nytt. Men det finns många andra regler att följa och kontakter du kan behöva ta.

Blankett Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Kan miljöavdelningen besöka mig innan jag öppnar?

Nej, vi gör det första kontrollbesöket en tid efter att du har öppnat. Det är för att vi vill se hur ni arbetar och hur era rutiner och lokaler fungerar. Miljöavdelningens roll är att kontrollera och vi kan inte vara konsulter åt er.

Vad gäller vid en tillfällig eller mobil verksamhet?

En verksamhet kan antingen ha en tidsbegränsad registrering som endast gäller för ett evenemang, eller ha en registrering för mobil livsmedelsverksamhet som gäller tillsvidare. En tidsbegränsad registrering säker du i den kommun där evenemanget äger rum. En registrering som gäller tillsvidare söker du i din hemkommun och den gäller inom hela EU.

Har du till exempel en restaurang som redan är registrerad i Bjuvs kommun, och vill utöka med evenemangsverksamhet, behöver du inte betala någon registreringsavgift. Men du ska fortfarande anmäla den utökade hanteringen till miljöavdelningen.
Hantera mat på evenemang

Vad händer om det kommer in skadedjur i min livsmedelsverksamhet?

Rutinerna i ditt kontrollsystem ska minimera risken för att få skadedjur. Om det ändå händer är det lämpligt att kontakta ett saneringsföretag.
Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Vad är ett kontrollsystem?

Ett kontrollsystem innebär att du har rutiner för den typ av hantering du har i din verksamhet. Rutinerna ska garantera att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och har rätt märkning och sammansättning. Rutinerna kan vara antingen muntliga eller skriftliga, det viktiga är att personalen är väl insatt i vilka rutiner som gäller.

Det är alltid du som livsmedelsföretagare som ansvarar för att rutinerna fungerar och därför är det viktigt att du vet vilka risker som kan finnas i din verksamhet och vilka regler som gäller.
Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Vad är miljöavdelningens roll?

Miljöavdelningen är en tillsynsmyndighet och vår roll är att just kontrollera din livsmedelsverksamhet. Vi kan svara på frågor som rör din verksamhet, men vi kan inte ge dig detaljerade tips på hur du ska lösa problem eller hjälpa dig att planera exempelvis ombyggnader.

I miljöavdelningens uppdrag som myndighet ingår också att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken. Det innebär att du som livsmedelsföretagare även kan få kontroll utifrån annan lagstiftning, som bland annat kontrollerar hur du hanterar avfall och kemikalier i din verksamhet. Livsmedelskontroll – miljöavdelningens roll

Vad är mitt ansvar som livsmedelsföretagare?

Som livsmedelsföretagare har du ansvar för att livsmedlen du säljer är säkra, rätt märkta och inte vilseleder konsumenten. Du ska ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. Du ska också ha ansvar för att hantera avfall, avlopp och kemikalier med mera i din verksamhet på ett sätt så att inte miljön skadas.
Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Varför kommer ni alltid oanmält och mitt i lunchen?

Vi som arbetar som inspektörer på miljöavdelningen vill se hur din verksamhet fungerar i vardagen och då kommer vi ibland just när det är mycket att göra. Vi vill se hur dina rutiner fungerar. Vi kommer oanmält för att lagen säger att vi ska göra det och syftet är att vi ska få en representativ bild av din verksamhet.

Vilka regler gäller för kund- respektive personaltoaletter?

Personal som arbetar med oförpackade livsmedel ska ha tillgång till toalett där de inte kan utsättas för smitta på grund av till exempel andra personalgrupper eller kunder som använder toaletten.

Det finns inga krav enligt livsmedelslagstiftningen på att det måste finnas kundtoaletter.

Däremot finns det krav i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på att det ska finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet.
Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Vilken utbildning behövs för att arbeta i kök?

Det finns inget krav på specifik utbildning. Däremot måste du som driver en livsmedelsverksamhet ha tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och hantering. Du ansvarar också för att övrig personal har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll för att kunna arbeta i kök.

Att gå kurs i livsmedelshygien och hantering kan vara en bra idé för att få kunskap. Vi på miljöavdelningen får inte rekommendera någon särskild utbildning. Ett tips kan vara att söka efter utbildningar i livsmedelshygien på webben.
Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Vilken ventilation krävs i en livsmedelslokal?

Ventilationen ska vara så bra att den klarar att hålla exempelvis svartmögel och kondens borta. Du får anpassa ventilationens kapacitet efter din verksamhet, det vill säga lokaler du har och den typ av livsmedel du hanterar. Ventilationen ska också vara så bra att din verksamhet inte orsakar störande lukt till grannar och närliggande verksamheter.
Störande lukt

Senast publicerad: