Vård och omsorg

Här hittar du information om covid-19 gällande vård- och omsorgsverksamheten.

Så här påverkas verksamheter inom Vård och omsorg i Bjuvs kommun

Boenden

Det är inte besöksförbud på våra äldreboenden. Smittspridningen av coronaviruset är dock fortsatt omfattande i samhället. Om du har några frågor eller funderingar kring besök är du välkommen att höra av dig till enhetschefen på boendet.

Restauranger, mötesplatser och dagverksamheter

Vi har stängt restaurangerna på Varagården och Solhemmet för att begränsa smittspridning. Samtliga mötesplatser för seniorer är stängda.

Detta gör vi för att minimera risken för smittspridning

Grunden för att minimera risken för smittspridning är de basala hygienrutinerna som bland annat innebär god handhygien, arbetskläder och den skyddsutrustning som situationen kräver. Vilken skyddsutrustning som används i olika situationer styrs av de råd och rekommendationer som tas fram av Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien Skåne.

Vid misstanke om att en enskild är smittad

Om någon visar symtom och det finns misstanke om smitta är det viktigt att snabbt vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen. Det innebär bland annat att den boende hålls avskild från andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Vid misstanke om smitta kontaktas ansvarig sjuksköterska som i sin tur kontaktar primärvården som beslutar om eventuell provtagning. Provtagning kan genomförs av särskilt provtagningsteam på uppdrag av läkare.

Vid konstaterad smitta i verksamhet

Berörda medarbetare får information om detta för att kunna arbeta enligt säkerställda rutiner. Det innebär bland annat att den boende hålls avskild från andra boende och att personalen använder den skyddsutrustning som krävs i omvårdnaden.

Vid konstaterad smitta är utgångsläget, utifrån patientsekretessen, att den enskilde själv kontaktar sina anhöriga. Vi följer dock givetvis de ordinarie rutinerna för hur information till anhöriga hanteras utifrån hälsotillstånd och samtycke. om den enskilde har gett sitt samtycke till att vi får ta kontakt med anhöriga så tar vi kontakt med dem som behöver kontaktas.

Vi vill inte att anhöriga ska känna sig oroliga. Den som inte hör något från oss kan känna sig lugn med att det inte finns någon anledning till oro.

Patientsekretess

Observera att smitta omfattas av patientsekretessen. Vård- och omsorgsförvaltningen uttalar sig inte om enskildas hälsotillstånd. Vårt utgångsläge är därför att det är den enskilda själv som ska informera sina anhöriga, om inte annat är överenskommet.

Så informerar vi om smittspridningen till allmänheten

Inom Bjuvs kommun finns ett antal verksamheter inom vård och omsorg. Det är särskilda boenden där äldre bor i egna lägenheter, korttidsboende, hemtjänst som ger stöd åt personer i ordinärt boende och våra olika verksamheter enligt LSS där personer med olika funktionsvariationer får stöd i olika omfattning.

Boende, brukare och anhöriga ska känna sig trygga med att uppgifter om enskilda personer hanteras korrekt och med ansvar att skydda den personliga integriteten i alla lägen.

Det är särskilt viktigt att säkerställa att den enskildes personliga integritet inte äventyras vad gäller att delge känsliga uppgifter såsom sjukdomstillstånd, om och hur en person vårdas och var personen bor. Dessa uppgifter utgör känsliga personuppgifter och det görs alltid en bedömning i varje enskilt fall om uppgifter kan delges eller ej.

Med anledning av att detta informerar vi inte om vilka enskilda boenden eller hur många enskilda i våra verksamheter som har eller har haft bekräftad covid-19.

För statistik för antalet smittade i kommunen hänvisar vi till den lägesrapport som Region Skåne uppdaterar fortlöpande och som visar på smittspridningen bland de som är folkbokförda i Bjuv.

Information om smittspridning hos medarbetare

Vi sammanställer statistik över sjukfrånvaro men orsak till sjukfrånvaro dokumenteras inte, varken på enhetsnivå eller på övergripande nivå.

Om medarbetare inom kommunen blir smittad gäller sjukskrivning och kontinuerlig kontakt med närmaste chef enligt vanlig rutin vid sjukfrånvaro.

Om smittan har ett misstänkt samband med medarbetarens arbetsuppgifter och om det finns misstanke om att smittan kan bero på brister i arbetsgivarens arbete med att förebygga och hantera smittrisker, gör vi en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Hör av dig om du har frågor!

Vi gör allt för att den här situationen ska påverka dig och dina anhöriga så lite som möjligt och vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad.

Tveka inte att höra av dig till ansvarig enhetschef om du har frågor eller andra funderingar.