FAQ för medarbetare

Här hittar du vanliga frågor och svar kring coronaviruset och covid-19. Sidan uppdateras löpande med ny information, svaren kan komma att ändras beroende på nationella riktlinjer.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Du ska inte gå till jobbet, det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Sjukanmäl dig enligt arbetsplatsens rutiner.

Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar. Detta är särskilt viktigt för dig som arbetar inom äldreomsorgen eller vården.

Om du vill arbeta hemifrån ska du prata med din chef. Du kan inte kräva att få jobba hemifrån utan det är upp till din chef att besluta om det är okej eller ej med hänsyn till verksamhetens bästa och att skapa en bra arbetsmiljö.

Beslutet bör fattas utifrån följande aspekter:

1. Säkerställ lagstadgad och annan viktig verksamhet
2. Riskbedömning utifrån arbetsmiljön – gör en riskbedömning tillsammans med arbetsgruppen

Chefen fattar beslut utifrån de två ovan punkterna. Chefens beslut gäller alltid.

Du ska vara tillgänglig på samma sätt och på samma tider som när du är på arbetsplatsen (telefon, e-mail, skype, teams och liknande). Möjligheten att jobba hemifrån påverkar därför inte arbetstiderna och du har inte rätt till övertidsersättning utöver vad som gäller i vanliga fall.

Arbetsskadeförsäkringen (TFA-KL) gäller under din vanliga arbetstid även om du arbetar hemifrån.

Om du vill arbeta hemifrån ska du prata med din chef. Du kan inte kräva att jobba hemifrån utan det är upp till din chef att besluta om det är okej med hänsyn till verksamhetens bästa.

Det är viktigt att du för en dialog med din chef och att ni tillsammans går igenom eventuella lösningar så som arbete hemifrån eller anpassningar i arbetet. Skulle det vara så att det inte är möjligt med anpassningar så har regeringen beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–31 december 2020.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk. Ansökan öppnar den 24 augusti. Då kan du ansöka om ersättning retroaktivt för tid från den 1 juli.

Vem som definieras tillhöra riskgrupp kan du läsa mer om på Försäkringskassans webbplats.

Du anmäler din sjukfrånvaro enligt de rutiner som ni har på er arbetsplats. Just nu är det av största vikt att du anmäler din frånvaro i Självservice samma dag som du är sjuk. Detta för att sjukfrånvaron ska kunna följas upp dagligen för att motverka stora personalbortfall. Prata med din chef och/eller administratör om du är osäker på vilka rutiner ni har på er arbetsplats.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020 till och med 31 december 2020.

Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från och med 11 mars och framåt. Det gäller om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Du ansöker om sjukpenning som vanligt på Mina Sidor hos Försäkringskassan. Om du har rätt till sjukpenning betalar Försäkringskassan ut ersättning utan karensavdrag.

Om du är anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt. Från den 1 juni höjs ersättningen till 804 kronor före skatt.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Om du är sjuk behöver du inte ha ett läkarintyg förrän efter dag 21, när du ansöker om sjukpenning.

I vanliga fall behöver du lämna läkarintyg från dag 8 till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Men det kravet har regeringen beslutat att tillfälligt ta bort, beslutet gäller fram till och med 31/12 2020. Detta gäller inte om du är deltidssjukskriven och omfattningen på sjukskrivningen ökar. Då behöver du fortfarande ett läkarintyg från och med dag 8.

I vanliga fall behöver du som är anställd också lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan när du ansöker om sjukpenning från dag 15. Men Försäkringskassan har beslutat att du tillsvidare inte behöver visa något läkarintyg förrän efter dag 21, om du sjukanmält dig efter 13 mars.

Gäller det smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Om du har varit i ett drabbat område eller träffat någon som är sjuk i covid-19 ska du prata med din chef innan du går tillbaka till din arbetsplats så att chefen kan bedöma om det finns en särskild hög risk för just er verksamhet, till exempel om du i ditt arbete möter äldre eller personer med nedsatt immunförsvar. Prata alltid med din chef om du är osäker. Folkhälsomyndighetens rekommendationer att den som inte har några symptom kan leva som vanligt och gå till arbetet. Håll extra koll på hur du mår och känner du dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber – sjukanmäl dig och stanna hemma. Detta gäller även om symptomen är lindriga.

Om din chef gör bedömningen att det innebär en risk för smittspridning i verksamheten om du kommer till jobbet kan chefen bestämma att du ska jobba hemifrån eller stänga av dig från arbetsplatsen. Under avstängningstiden får du inte vara på arbetsplatsen men får lön som vanligt och står till arbetsgivarens förfogande. Det innebär att du inte är ledig utan om möjligt ska arbeta på annan plats utan risk för smittspridning, till exempel hemifrån. Blir du sjuk under avstängningstiden ska du sjukanmäla dig och får då sjuklön istället.

De personer som upptäcks i smittspårning av viruset och riskerar att sprida smittan vidare får förhållningsregler av Smittskydd Skåne och ska vara i karantän (vanligtvis hemma) under inkubationstiden.

Om du har ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smittspridning kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Blir du sedan sjuk, ska du sjukanmäla dig som vanligt och får istället sjuklön.

Nej. Du kan bara vara sjukskriven om du är sjuk.

Ersättning vid sjukdom
I de fall frånvaro på grund av sjukdom sker ska medarbetare sjukanmäla sig och då får medarbetaren sjuklön första 14 dagarna. Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning. En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Smittbärarpenning
Om medarbetare har eller antas ha en smittsam sjukdom, eller om medarbetaren smittar eller misstänks föra smitta vidare utan att vara sjuk, bör ansökan om smittbärarpenning göras hos Försäkringskassan.

Läs mer om övriga ersättningar som är möjliga att ansöka om.

Reglerna för vård av barn (VAB) är samma som tidigare. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

För en dialog med din chef om kommande semester då du kan behövas i verksamheten under en överskådlig tid framöver.

Verksamheterna ska i största möjliga mån sträva efter att tillgodose en sammanhängande semester under juni-augusti enligt gällande lag och avtal. Detta kan komma att hanteras olika i olika verksamheter utifrån förändrade omständigheter.

Ja. Om många blir sjuka kan du behöva jobba mer och/eller på andra tider. Om din chef anser att det är nödvändigt för att klara bemanningen är du bland annat skyldig att byta schema, förskjuta arbetstid, arbeta övertid/mertid samt fullgöra jour och beredskap.

Ja. Om din chef anser att det är nödvändigt är du, inom ramen för ditt anställningsavtal, skyldig att utföra ditt arbete på annan plats och/eller med andra arbetsuppgifter än vanligt, förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet. Din chef kan också låta dig vikariera för annan medarbetare förutsatt att du har kunskap och kompetens för arbetet.

Nya förutsättningar i vår vardag kräver nya arbetssätt och därför behöver vi hjälpas åt och genomför nu en kompetensinventering i hela kommunen.

Kompetensinventeringen hittar du på intranätet.

Det är inte tvingande för dig som medarbetare att registrera dina kunskaper, men det är viktigt att du förstår den viktiga roll som du kan få i en möjlig krissituation.

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning vad gäller riktlinjer vad smittspårning av covid-19. Boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen. Barn i förskola- eller grundskoleålder berörs inte av åtgärden.

Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av dig som medarbetare och skulle läkare fatta ett sådant beslut för du en dialog med din chef, det kan vara så att du kan utföra arbetsuppgifter hemifrån etc.

Läs mer på Region Skånes webbplats.