FAQ för chefer

Här hittar du några vanliga frågor och svar kring coronaviruset och Covid-19 för dig som chef. Sidan uppdateras löpande med ny information och svaren kan komma att ändras beroende på nationella riktlinjer. Hittar du inte svaret på din fråga nedan kan du alltid kontakta din HR-konsult.

För fler frågor och svar, se även SKR:s FAQ: Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott.

Se även FAQ för medarbetare inom Bjuvs kommun för fler frågor och svar kopplat till Covid-19 ur medarbetarens perspektiv.


Senast uppdaterad 2022-01-11

De senaste rekommendationerna innebär att samtliga möten företrädesvis hålls via digitala kanaler. Fortsätt gärna utforska de digitala möjligheterna.

De möten som ändå behöver genomföras fysiskt ska genomföras med stor försiktighet. Minimera antalet deltagare och gör en riskbedömning för att avgöra om mötet ska genomföras. Det är uppdraget och riskbedömningen som styr vilka sammankomster som är lämpliga att genomföras.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vilka förebyggande åtgärder som är lämpliga att genomföra.

Den 1 december 2021 har Folkhälsomyndigheten ändrat sina rekommendationer om testning och isolering efter ankomst för personer som reser in i Sverige från länder inom EU och ett antal andra länder.

Från 1 december 2021 uppmanar Folkhälsomyndigheten alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Där kan du också läsa om de särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller för personer som rest in från vissa länder i södra Afrika.

När medarbetare varit utomlands och sedan ska tillbaka till Sverige så måste hen veta vad som gäller angående testning och karantän. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa mer om vad som gäller vid inresa till Sverige från olika länder.

Medarbetare som efter utlandsvistelse inte kan utföra arbete hemifrån och inte heller får komma till arbetet utifrån myndigheternas råd (baserat på smittskyddslagen) står inte till arbetsgivarens förfogande.

Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom. 4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation. Grunden till frånvaron är smittskyddslagen och myndighets rekommendation, vilket gör att medarbetaren inte står till arbetsgivarens förfogande att utföra arbete.

Ja, biverkningar eller skador kopplat till vaccinering på arbetstid ska anmälas som Arbetsolycka på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma anmälningssida, anmalarbetsskada.se. Biverkningen eller skadan ska alltså inte anmälas som en arbetsskada i Stella.

Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt efter att du som chef fått information om biverkningen eller skadan. Utifrån förhållandena i varje enskilt fall gör Försäkringskassan sedan en bedömning av om det handlar om en arbetsskada enligt arbetsskadelagstiftningen.

Definitioner

Med biverkningar avses här en ogynnsam och oavsedd reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering. I båda fallen gäller att biverkningen/skadan har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön eller ersättning från socialförsäkringen för medarbetaren.

Gravida medarbetare får inte arbeta med behandling eller omvårdnad av patienter eller omvårdnadstagare med konstaterad covid-19. Försiktighetsprincipen ska råda, alltså att fler skyddsåtgärder vidtas hellre än för få.

Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete, och coronaviruset är en sådan riskfaktor. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar extra försiktighet för att undvika att gravida smittas av coronaviruset, särskilt mot slutet av graviditeten och inför förlossning. Det är frivilligt för den gravida arbetstagaren att informera arbetsgivaren om graviditeten. Men det är av stort värde för arbetsgivaren att få informationen för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar.

Socialstyrelsen har meddelat att gravida mellan vecka 22 och 36 bör klassas som riskgrupp då kvinnor med en covidinfektion riskerar att föda för tidigt. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan enligt Socialstyrelsen. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av den gravidas arbetsmiljö och om arbetsgivaren inte kan omplacera sin medarbetare eller anpassa arbetsuppgifterna, till exempel att den gravida får arbeta hemifrån, kan arbetsgivaren förbjuda medarbetaren att arbeta, antingen utifrån risker i arbetsmiljön och/eller utifrån fysiskt belastande arbetsuppgifter. Den gravida har då rätt att ansöka om graviditetspenning hos Försäkringskassan.

Observera att det även är bra att utvärdera om möjlighet finns för den gravida arbeta hemma deltid med lämpliga arbetsuppgifter, då graviditetspenning från Försäkringskassan kan även utbetalas på deltid. Läs mer på SKR:s hemsida kopplat till hantering av gravida på arbetsplatsen.

Om en medarbetare insjuknat i konstaterad covid-19 efter att hen i sitt arbete har vårdat, omhändertagit eller vistats i samma utrymme som en patient/brukare/kund som har covid-19 ska du som chef betrakta det som att medarbetaren har smittats av coronaviruset i arbetet.

Du kan läsa mer om arbetsgivarens skyldigheter vid konstaterad smitta i arbetet som finns som en egen sida på intranätet under fliken:

Ledning och styrning | Coronavirus/covid-19 | Arbetsmiljö och Covid-19 | Skyldigheter vid konstaterad smitta i arbetet

Prata med medarbetaren om vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen. Alla som uppvisar symtom ska stanna hemma. Möjlighet att stänga av medarbetaren finns enligt vårt kollektivavtal AB. I sådana fall måste överläggning ske med facklig organisation. Överläggningsskyldigheten har tidigare undantagits men från 1 juli 2021 måste vi som arbetsgivare överlägga med facklig organisation innan avstängning på grund av misstänkt smitta sker. Kontakta HR-avdelningen för rådgivning kring eventuell avstängning.

Som chef är det viktigt att respektera och bemöta oron hos medarbetare när det gäller att komma i kontakt med personer som är smittbärare eller sjuka i Covid-19.

Be medarbetaren att i första hand prata med sin läkare för tips och rekommendationer kring medarbetarens hälsoläge. Om läkaren gör bedömningen att medarbetaren inte bör utsättas för smitta pga. att hen tillhör en riskgrupp så bokar du en tid för ett möte med medarbetaren för att diskutera hur ni kan lösa situationen. Avsätt tid för att ha en dialog med medarbetaren som påtalar oro pga. att hen är i särskilt utsatt riskgrupp.

Dialogen kan handla om;

  • Hur kan arbetet utföras på ett säkert sätt?
  • Finns det möjlighet att utföra arbetet på en annan plats?
  • Finns det möjlighet att fördela arbetet på något annat sätt?

Gör en riskbedömning med utgångspunkt från de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och 1177.se.

Bjuvs kommuns ställningstagande är att vi som arbetsgivare ska vara positiva till att hitta lösningar som underlättar för medarbetare som befinner sig i särskilt utsatt riskgrupp, under förutsättning att verksamhetens behov fortsatt kan tillgodoses.

Ta gärna stöd av din HR-konsult inför dialogen med medarbetaren och för en diskussion med din HR-konsult vad gäller enskilda lösningar för de medarbetare som befinner sig i särskilt utsatt riskgrupp.

Ersättningsreglerna förändras ständigt, uppdaterad info finns främst på Försäkringskassans hemsida och här: Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet - SKR

Om hemarbete kan vara aktuellt på din arbetsplats ska ni genomföra en riskbedömning. Riskbedömningen ska göras tillsammans med berörda medarbetare och dokumenteras skriftligt. Det är du som chef som fattar det slutgiltiga beslutet om det är möjligt för medarbetare att jobba hemifrån. Om du vill ha vägledning i ditt ställningstagande, prata med din chef eller HR-konsult.

Vidta vid behov åtgärder för att förebygga de risker som kan vara kopplade till hemarbete, både vad gäller medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö samt verksamhetens kvalitet och säkerhet. Som chef ansvarar du för medarbetarnas arbetsmiljö även när de arbetar på distans.

Några frågor som ni kan ha med i er riskbedömning är bland annat:

  • Kan din verksamhet bibehålla samma kvalitet och effektivitet även när medarbetare arbetar hemifrån?
  • Har din verksamhet och organisation uthållighet, kraft och kompetens att klara av att hantera situationen under lång tid
  • Behöver ni ta särskild hänsyn till säkerhetsaspekter som till exempel sekretess, datasäkerhet, hotsituationer eller liknande?
  • Vilka riktlinjer och förhållningssätt behöver ni ha i arbetsgruppen för att få till en fungerande verksamhet och fysisk, social och organisatorisk arbetsmiljö?

De rutiner ni har på arbetsplatsen för sjukanmälan gäller. För att kunna följa sjukfrånvaron dag för dag har ni inom er förvaltning och/eller verksamhet förtydligat era rutiner. Det är av största vikt att medarbetarnas frånvaro registreras i Självservice i realtid för att siffrorna i Qlikview ska stämma.

Sjukfrånvaron kan registreras på två sätt:
1. Man kan registrera sjukfrånvaron dag för dag, eller
2. Registrera sjukfrånvaron första dagen och välja att lägga det tillsvidare.

HR-avdelningen rekommenderar alternativ 1 - att man registrerar dag för dag.

Om det i er rutin står att sjukfrånvaron ska registreras tillsvidare är det ytterst viktigt att ni/medarbetaren tar bort sjukfrånvaron samma dag medarbetaren är tillbaka annars blir sjukfrånvarorapportering fel och i slutändan kan lönen bli fel.

Du som chef har ansvar att säkerställa att frånvarorapportering stämmer och att posterna som beviljas i Självservice stämmer inför lönekörningen varje månad. Därför är det bra att kontrollera frånvaroposterna och lönespecifikationerna en extra gång under en period framöver.

Nej, det får du inte om du inte har en skyldighet enligt smittskyddslagen. Enligt arbetsmiljölagstiftningen är du dock skyldig att se till att dina medarbetare inte utsätts för ohälsa. Du ska ge dem den information som krävs för att de ska kunna bedriva sitt arbete på ett säkert sätt. Mot bakgrund av detta kan det vara nödvändigt att informera övriga anställda om att konstaterad smitta finns på arbetsplatsen. Du bör dock kunna göra det utan att berätta vem den smittade medarbetaren i fråga är.

Frågan är komplex och det finns många lagar som ställs emot varandra. Tänk på att inte skapa onödig oro.

Nya förutsättningar i vår vardag kräver nya arbetssätt och därför behöver vi hjälpas åt och genomför nu en kompetensinventering i hela kommunen.

Kompetensinventeringen hittar du på intranätet under fliken:

Ledning och styrning | Coronavirus/covid-19 | Kompetensinventering

Du har även fått mer information via mejl från din chef och/eller förvaltningschef.

Du som chef behöver föra en dialog med dina medarbetare och sprida informationen om kompetensinventeringen. Medarbetarna fyller frivilligt i den. Om det skulle bli aktuellt att vi behöver flytta medarbetare pga. att vi saknar medarbetare inom tex vården kommer vi att ta kontakt med medarbetaren och dig som chef innan förhandling och förflyttning sker för att säkra personalförsörjningen på båda arbetsplatser.