VA-projekt i Västergatan och Rundelsgatan i Bjuv

NSVA byter nu ut gamla ledningar för vatten-, dag- och spillvatten i Västergatan och Rundelsgatan.

Under den tid VA-arbetet pågår kommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna kommer att påverkas. Arbetet beräknas pågå till slutet av oktober 2021.

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med om- och inkopplingsarbeten. Berörda blir aviserade i god tid innan. Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. Spola då kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart. Om problemet med missfärgat vatten kvarstår ska du kontakta NSVA.