Ombyggnad Södra Storgatan Bjuv

Nu bygger vi om i Bjuv. Södra Storgatan ska bli trafikvänligare för fotgängare och cyklister under 2022 - 2023. Här kan du läsa om projektet och även se kartor och ungefärliga tider för de olika etapperna.

Flygfoto över Södra Storgatan i Bjuv.

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö.

Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Arbetet kommer ske etappvis och etapp 1 - 8 kommer troligen att vara klart under sommaren 2023.

Hur ska området se ut när det är klart?

I gestaltningsprogrammet och bilagorna nedan kan du se hur området är tänkt att se ut när det är klart:

Gestaltningsprogram Södra Storgatan Pdf, 2.6 MB.
Bilaga 1 - Illustrationsplan Pdf, 3.2 MB.
Bilaga 2 - Visualisering av Södra Storgatan Pdf, 7.4 MB.

Läs NSVA:s artikel från oktober 2022 om det pågående arbetet.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Arbete pågår. Foto Andrea Kollman

Arbete pågår. Foto: Andrea Kollman, NSVA

 • Vi skapar en gata där cyklister och gångtrafikanter har företräde. Gående och cyklister får tydligare utrymme och hastighetsgränsen på gatan kommer att sänkas från 50 till 40 km per timme.
 • Vi bygger bredare trottoarer.
 • Vi förbättrar belysningen.
 • Vi för in mer grönska i stadsrummet med mer grönskande växtlighet.
 • Vi bygger gatan smalare för att få ner hastigheterna.
 • Vi bygger en upphöjd cirkulationsplats.

Senare projekt
Mellersta Vägen till Vallgatan planeras starta 2023 och pågå fram till 2024.

I stora drag är det dessa gator som kommer att påverkas:

 • Södra Storgatan i centrala Bjuv
 • Industrigatan
 • Delar av Gruvgatan, Östergatan och Mellersta vägen.
 • Ledningsdragning till Sellebergaområdet

Arbetet kommer ske i åtta etapper i första skedet. Se kartor längre ner för mer information om vilka etapper som påverkas och under vilka tider.

 • Du som kör, går eller cyklar kan passera under hela byggtiden, men tidvis med begränsad framkomlighet eller via alternativa vägar.
 • Varulämning, post och sophämtning ska fungera ungefär som vanligt.
 • I samband med inkopplingsarbeten kan vattnet behöva stängas av tillfälligt. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Läs mer på NSVA:s hemsida.
 • Skånetrafikens bussar linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. kör annan väg från och med 8 augusti 2022. Risk för försämrad framkomlighet.

Kartor och aktuell information

Etapp 6: februari – mars 2023, Södra Storgatan

Avstängning av Södra Storgatan från Industrigatan fram till Mellersta vägen. Gående kommer kunna passera. Omledning av trafik kommer ske.

Avstängningar etapp 6: februari - mars

Etapp 7: mars – juni/juli 2023 Södra Storgatan - cirkulationsplats

Avstängningen av Södra Storgatan - Södra Ringgatan startar den 13 mars.Tidvis stängs delar av korsningen av.

Karta avstängning vecka12 Pdf, 1.3 MB.

Karta avstängning/omledning stängd korsning vecka 12 Pdf, 1.4 MB.

Övrig information vecka 12, 2023

Vi fortsätter framåt med full fart och hoppas att snart vara förbi Gruvgatan så omledningen kan öppnas i Södra Storgatan i norrgående riktning.

Information till kartorna ovan:

 • Sophantering för Södra Storgatan 14, 16, 18 sker i norra delen av arbetsområdet. Vi rullar ut kärl efter tömningsschema.
 • Posthantering kan ske vid respektive fastighet likt tidigare.
 • Tillträde till ICA sker via Gruvgatan.
 • Tillträde till skola, restauranger, bageri och butiker på Södra Storgatan är tillgängligt från norra hållet och igenom Industrigatan. (Se karta ovan för omledning)

Busshållplats Gruvgatan kommer att vara avstängd i båda riktningar. Bussarna kör annan väg. Se information från Skånetrafiken om linje 250 och 251 Pdf, 275.2 kB. i Bjuv, eller sök din resa i Skånetrafikens app.

Vi ber alla att fortsätta gynna det lokala näringslivet trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil.

Vad händer i etapp 7?

Förläggning dag- och vattenledning samt rivning och uppfyllnad utav gång- och cykeltunnel.

Efter en helhetsbedömning av trafiksäkerheten byggs här en cirkulationsplats Pdf, 3.2 MB. med prioritet för gång- och cykeltrafikanter. Avsmalnad gata, sänkt hastighet och upphöjda övergångställen gör det mer trafiksäkert än idag, då många väljer att gena över gatan istället för att använda gång/cykeltunneln.

Etapp 8: maj - juli 2023, Mellersta vägen

Sammanknytning av etapp 3 och 8, gång- och cykelbana, Mellersta vägen.


EtappkartaSödraStorgatanMars2023

Etappkarta Södra Storgatan, mars 2023