Bjuvs kommuns logga

Ekeby: Ström-, Mejeri-, Karls- och Falkgatan – byte av VA-ledningar

För att minska risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk, anläggs separata ledningar för dagvatten och spillvatten.

Det här gör vi

Arbetet innebär att den kombinerade ledningen i gatan ersätts med två nya ledningar; en spillvattenledning och en dagvattenledning.

I projektet kommer även den befintliga vattenledningen i gatan att bytas. I samband med VA-arbetet kommer belysningsarbeten att utföras. Det är NSVA som utför detta arbete som beräknas vara klart i november:

-läs mer om projektet på NSVAS:hemsida.

Så påverkas du

Under inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. Det kan även förekomma störningar i form av buller och damm. Planerade vattenavstängningar aviseras alltid till fastighetsägarna. Vi gör allt vi kan för att minimera påverkan för dig som bor och rör dig på berörda gator och ber dig ha överseende med de störningar som kan uppstå. Tack för ditt tålamod!

Vattenavstängning och risk för missfärgat vatten

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det bli luft i ledningarna och missfärgat vatten. Spola kallvatten i flera kranar tills vattnet är klart igen innan det används. Missfärgningen är generellt sett ofarlig, men vi rekommenderar för säkerhets skull att inte använda det till mat och dryck. Missfärgat vatten kan också missfärga tvätt.

Senast publicerad: