Stadsplanering Selleberga

På Selleberga har det alltid vuxit. Skog, natur, grödor och helt nya arter. Nu fortsätter tillväxten på Selleberga, en helt ny stadsdel och ett steg mot ett helt samhälle. En plats där både människor och natur får plats att växa.

Det första av totalt sex förslag på detaljplaner för området på Selleberga har presenterats. Planförslaget ska göra det möjligt för en ny stadsdel med bostäder, förskola och vägar.

Inom området av Selleberga planeras det att byggas i genomsnitt 40 bostäder per år under de kommande 30 åren. Detta innefattar cirka 1200 bostäder, verksamheter och parkmark.


Detaljplan för del av Selleberga

I januari 2021 hölls en detaljplan för delar av området på Selleberga tillgänglig för samråd. Nu presenteras ett granskningsförslag där du har möjlighet att ta del av, ställa frågor och lämna synpunkter på detaljplanen.

Syftet med detaljplanen är att skapa en ny stadsdel med nya bostäder i 1-8 våningar och en förskola med utemiljö. I planförslaget finns även förslag för nya park- och naturytor som också ska fungera för att hantera dagvatten i området.

Planförslaget finns tillgängligt på kommunens webbplats under pågående detaljplaner. Handlingarna kan även begäras ut genom att kontakta Kontaktcenter på 042-458 50 00. För att minska risken för smittspridning avråder vi från att besöka oss och ser gärna att du istället tar del av handlingarna digitalt.

Postadress: Bjuvs kommun, Byggnadsförvaltningen, Box 501, 267 25 Bjuv

E-post: bn@bjuv.se

Planprogram Selleberga

Den 26 juni 2020 presenterades ett planprogram för området. Programförslaget är baserat på Bjuvs kommuns vision och i utvecklingsmålen som är framtagna i Kvalitetsprogrammet för Selleberga. All struktur i programförslaget knyter an till de fyra olika utvecklingsmålen:

  • Skapa nya bostadslägen för Bjuv i en förtätad trädgårdsstad.
  • Möjliggöra en hållbar livsstil med tillgång till ett rikt utbud.
  • Knyta Bjuv närmare Vegeå och odlingslandskapet.
  • Anlägga nya samlingsplatser och kopplande stråk för hela Bjuv.

Syftet med planprogrammet är att skapa ett förslag på struktur för bebyggelse, vägnät samt grönytor. Dokumentet ska fungera som ett stöd och ha en guidande funktion för samordning och utformning av miljön i efterkommande detaljplanering för området. Planprogrammet fungerar även som ett ställningstagande med motiveringar till de konsekvenser som kan uppstå av en utbyggnad i denna omfattning och på det utpekade området.

Kvalitetsprogram Selleberga Pdf, 74.6 MB.

Den 8 maj 2019 presenterades ett kvalitetsprogram för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter på uppdrag av Bjuvs kommun och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande. Kvalitetsprogrammet innehåller ett koncept och inriktning för området. Det betyder hur området ska se ut i stort, i former av bostäder som ska vara där och vilken kvalitet den fysiska miljön, vad som ska vara grönytor och vad som ska vara bostäder.

Här kan du läsa kvalitetsprogrammet för Selleberga. Programmet är framtaget av White arkitekter under våren 2019 i en process som bland annat har bestått av en serie arbetsmöten med beställare, platsbesök och möten med lokala aktörer.

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1500-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Här hittar frågor och svar om Selleberga och utvecklingen av området.

Hur stort är området?

Yta är totalt cirka 116 hektar. Det betyder 25 procent av tätorten Bjuvs yta. Strandskydd är cirka 17 hektar (rekreationsområdet vid Vegeå). Findus hyr ca 13 hektar inkl. byggnader för sin fortsatta forskning och utveckling inom grönsaksförädling.

Hur många bostäder blir det på området?

Det beror på vad som vi väljer att bygga på området. Det är ännu inte bestämt. I kvalitetsprogrammet står att det finns en möjlig exploatering på 2000 bostäder över lång tid.

Hur arbetar ni med området just nu?

Vi har nu tagit fram ett kvalitetsprogram för området. Det innehåller ett koncept och möjlig inriktning för området. Det betyder hur området ska se ut i stort, i former av bostäder som ska vara där och vilken kvalitet den fysiska miljön, vad som ska vara grönytor och vad som ska vara bostäder. Här kan du läsa kvalitetsprogrammet Pdf, 74.6 MB.

En detaljplan för etapp 1 i Selleberga är framtagen och finns tillgänglig för granskning till 31 augusti 2021. Arbetet med olika utredningar, till exempel trafikutredning och VA-utredningar, pågår.

Vad innehåller kvalitetsprogrammet?

Kvalitetsprogrammet är helt baserat på kommunens vision ”Var med och forma ett helt samhälle” och visar att Selleberga ska vara en blandad, förtätad stadsdel med många gröna kvaliteter, en modern trädgårdsstad. Selleberga ska flätas samman med dagens centrala Bjuv. Kvalitetsprogrammet lyfter fram viktiga värden för Bjuvs kommun, bland annat naturområdet längs Vegeå. Naturområdet kommer inte att exploateras utan utvecklas och tillgängliggöras för så många som möjligt.

Kvalitetsprogrammet beskriver den första etappen av exploatering där antalet bostäder ligger på 1200-2000 över en längre tid. Området kommer att bestå av fyra delområden med olika karaktär som kommer att exploateras parallellt, bland annat ett mer stadsmässigt och ett för mer naturnära boende.

Vad händer med VA och skötseln av ytorna?

Bjuvs kommun och NSVA har tagit över VA-systemet. Dessa håller nu på att inventeras och kartläggas.

Bjuvs kommun har tagit över skötseln av den fysiska miljön. Vi har arrenderat ut stora delar av marken så bönder ges möjlighet att fortsätta odla där.

När planerar ni att börja bygga?

En detaljplan för etapp 1 i Selleberga är framtagen och finns tillgänglig för granskning till 31 augusti 2021. Arbetet med olika utredningar, till exempel trafikutredning och VA-utredningar, pågår.

Arbetet med exploatering fortsätter därefter i den takt som kommunen önskar och mäktar med. Samt i den takt som marknaden efterfrågar.

Varför köpte Bjuvs kommun marken?

Läget för marken är väldigt bra, nära centrum, skola och kollektivtrafik. Bjuvs kommun vill ha en rådighet av utvecklingen av 25 procent av Bjuvs tätort och en markreserv för framtida planering
På så sätt kan vi också öka invånarantalet och Bjuvs tätort kan växa.

Vad ska ni göra på marken?

Vi ska utveckla marken för bostäder och servicer. En planering för detta kan du läsa i kvalitetsprogrammet Pdf, 74.6 MB.

Vad händer med Findusjärnvägen?

Bjuvs kommun har köpt järnvägen. Findus har tagit bort rälsen och slipers Det ger möjlighet att på sikt anlägga ett gångstråk som förbinder centrala Bjuv med det nya området.

Finns det några miljöskulder i området?

Provtagningen och kontrollen har varit omfattande och visar inga större miljöskulder i området. Bjuvs kommun tar därmed över miljöansvaret för marken, dock ej järnvägen.

Inom området finns en deponi som är täckt och avslutad helt enligt gällande regelverk.
Bjuvs kommun har tecknat en försäkring som täcker de miljöskulder som man i framtiden skulle upptäcka vid en exploatering, upprättandet av en detaljplan. Findus betalar försäkringen de första tio åren, därefter betalar Bjuvs kommun.

När kommer området stå färdigt?

Det är svårt att säga i nuläget eftersom det rör sig om så mycket och så många bostäder. Kvalitetsprogrammet ger en indikation på hur området ska se ut och hur långt tid det kommer att ta att komma dit.

Om jag vill ställa mig i tomtkö, vem kontaktar jag då?

I nuläget vet vi inte vilka och hur många bostäder som ska byggas på området. Så fort vi vet det kommer vi att kommunicera det i våra kanaler.

Vilket stöd får Bjuv i arbetet?

Den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande (som är en del av Regeringskansliet) och Bjuvs kommun har skrivit en överenskommelse med syftet att stärka Bjuv i planeringsarbetet för Sellebergaområdet. Bjuv får bland att stöd resurser och kompetens för att utveckla området till ett hållbart bostadsområde. I nuläget betyder det att har fått stöd i att arbeta fram kvalitetsprogrammet.

Bjuvs kommun har också skrivit en överenskommelse med Region Skåne. De kommer också stötta Bjuv i planeringsarbetet med underlag för gestaltning av hållbarhet.

Handbok för planering av levande kvarter

Tillsammans med Region Skåne och den statliga utredningen Samordning för bostadsbyggande har vi tagit fram en handbok för planering av levande kvarter. I handboken finns exempel på enkla och kostnadseffektiva åtgärder som kan genomföras för att öka hållbarheten i utvecklingen av Selleberga.

Handboken är indelad i fem hållbarhetsstrategier: Stadsrum och stadsliv, Hälsa och välbefinnande, Resurshushållning, Grönska och ekosystemtjänster samt Klimat- och miljöpåverkan.

Handboken kan du läsa här Pdf, 4.9 MB.