Bjuvs kommuns logga

  Översiktsplanering

  Varje kommun måste enligt lag ha gjort upp riktlinjer och planer för markanvändningen i sin kommun, så kallade översiktsplaner.

  Bildväljare

  En översiktsplan ska omfatta kommunens hela yta och redovisa bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändning, och andra allmänna intressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan är vägledande för efterföljande beslut.

  Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. Staten bevakar genom Länsstyrelsen bland annat riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

  En översiktsplan täcker hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad (fördjupad) för vissa delar, till exempel en tätort.

  Den gällande översiktsplanen för Bjuvs kommun antogs av kommunfullmäktige 2009. Det finns dessutom en fördjupad översiktsplan som gäller Söderåsen, antagen 2002.

  Bjuvs kommuns gällande översiktsplan, Översiktsplan 2006 Planeringsdokument mot 2016, antagen 2009, anger hur kommunen ska använda sina mark- och vattenområden på lång sikt.

  Här kan du läsa Bjuvs Översiktsplan antagen i Kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45PDF

  En fördjupad översiktsplan innebär en ökad detaljeringsgrad inom antingen ett geografiskt avgränsat område eller djupdykning inom vissa ämnesområden. En fördjupning är inte juridiskt bindande.

  Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner har tillsammans antagit fördjupad översiktsplan för Söderåsen.

  Översiktsplanen innebär att kommunerna med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till hur visionen är tänkt att förverkligas.

  Fördjupad översiktsplan för Söderåsen antagen i KF 2002-05-30 § 44.

  Plandokument-startPDF

  Plandokument-bebyggelsePDF

  Plandokument-geologiPDF

  Plandokument-jordbrukPDF

  Plandokument-kommunikationPDF

  Plandokument-kulturPDF

  Plandokument-näringslivPDF

  Plandokument-naturförhållandePDF

  Plandokument-naturvårdPDF

  Plandokument-skogsbrukPDF

  Plandokument-turismPDF

  Plandokument-vattenvårdPDF

  Plandokument-konsekvensPDF

  Plandokument-sammanfattande beskrivningPDF

  Övergripande plandokument är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

  Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i dessa planer som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

  För kommunen gäller följande övergripande plandokument:

  A. Översiktsplanen. Antagen i Kommunfullmäktige § 45 2009-05-28.

  Översiktsplanen innehåller:

  • PlanbeskrivningPDF
  • MålsättningarPDF
  • UtställningsredogörelsePDF

   B. Samlad bebyggelse antagen i Byggnadsnämnden 1988-02-11 § 64
   C. Miljö och naturvårdsprogram antaget i Kommunfullmäktige(KF) § 30 1998-04-23
   D. Bevarandeplan antagen i KF § 87 1998-10-29
   E. Fördjupad översiktsplan för Söderåsen antagen i KF § 44 2002-05-30

  På Boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om översikstplaner och om översiktsplaneprocessen.

  Senast publicerad: 01 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här