Översiktsplanering

Varje kommun ska enligt lag gjort upp riktlinjer och en plan för markanvändningen i sin kommun, en så kallad översiktsplan.

En skog speglas i en sjö.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bjuvs kommun. För tillfället arbetar kommunen med att ta fram ett planförslag som ska ut på samråd.

En översiktsplan ska omfatta kommunens hela yta och redovisa bebyggelseutveckling, mark- och vattenanvändning, och andra allmänna intressen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men blir vägledande för hur kommunen kommer ställa sig till förfrågningar från invånare, näringsliv och myndigheter.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen enligt miljöbalken ska tillgodoses. Staten bevakar genom Länsstyrelsen bland annat riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

På Boverkets kunskapsbank kan du läsa mer om översikstplaner och om översiktsplaneprocessen.

Det är kommunfullmäktige som under varje mandatperiod tar beslut om översiktsplanens aktualitet. Anses planen inaktuell initieras ett översiktsplanearbete.

Kommunen arbetar fram ett förslag på översiktsplan som skickas ut på samråd. Under samrådet får alla människor som bor i Bjuvs tycka till om samrådsförslaget. Myndigheter, andra kommuner och övriga sakägare får under samrådet också möjlighet att lämna synpunkter. Kommunen får möjlighet att revidera planförslaget utifrån de synpunkter som lämnats under samrådet innan gransksning.

När revideringar är gjorda ska förslaget på granskning. Under granskning finns yterliggare tillfälle för myndigheter, invånare och andra sakägare att tycka till om planförslaget. Efter granskningstiden ska kommunen i ett särskilt utlåtande sammanställa de synpunkter som kommit fram och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning till.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om antagande och ändringar av översiktsplanen. Då en översiktsplan inte är juridiskt bindande kan inte själva innehållet i översiktsplanen överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Boverkets modell över process för översiktsplan och översiktsplanering.

Bjuvs kommuns gällande översiktsplan anger hur kommunen ska använda sina mark- och vattenområden på lång sikt.

Här kan du läsa Bjuvs Översiktsplan antagen i Kommunfullmäktige 2009-05-28 § 45 Pdf, 9.6 MB.

En fördjupad översiktsplan innebär en ökad detaljeringsgrad inom antingen ett geografiskt avgränsat område eller djupdykning inom vissa ämnesområden. En fördjupning är inte juridiskt bindande.

Bjuvs, Klippans, Svalövs och Åstorps kommuner har tillsammans antagit fördjupad översiktsplan för Söderåsen.

Översiktsplanen innebär att kommunerna med utgångspunkt från en ekologisk grundsyn angivit en vision för Söderåsens utveckling. Planen innehåller också konkreta förslag till hur visionen är tänkt att förverkligas.

Fördjupad översiktsplan för Söderåsen antagen i KF 2002-05-30 § 44.

Plandokument-start Pdf, 2.8 MB.

Plandokument-bebyggelse Pdf, 355.7 kB.

Plandokument-geologi Pdf, 1.6 MB.

Plandokument-jordbruk Pdf, 120.7 kB.

Plandokument-kommunikation Pdf, 288.3 kB.

Plandokument-kultur Pdf, 310.8 kB.

Plandokument-näringsliv Pdf, 129.9 kB.

Plandokument-naturförhållande Pdf, 943.9 kB.

Plandokument-naturvård Pdf, 507 kB.

Plandokument-skogsbruk Pdf, 539.3 kB.

Plandokument-turism Pdf, 269.4 kB.

Plandokument-vattenvård Pdf, 446.1 kB.

Plandokument-konsekvens Pdf, 495.7 kB.

Plandokument-sammanfattande beskrivning Pdf, 358.9 kB.

Övergripande plandokument är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i dessa planer som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar.

För kommunen gäller följande övergripande plandokument:

A. Översiktsplanen Pdf, 9.6 MB.. Antagen i Kommunfullmäktige § 45 2009-05-28.

Översiktsplanen innehåller:

Pågående arbete

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Bjuvs kommun. För tillfället arbetar kommunen med att ta fram ett planförslag som ska ut på samråd.

Bjuv 2040 – en utvecklingsstrategi för översiktsplanen Pdf, 6 MB.

Strategidokumentet anger inriktning för pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan för Bjuvs kommun. Strategin utgör underlag för kommande samrådsförslag.

Alla kommuner ska enligt lag ha antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. Pågående arbete med framtagande av en ny översiktsplan medför ett behov av revidering av kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning.

I arbetet med revidering av riktlinjerna har följande underlag tagits fram:


Byggbaserad befolkningsprognos  Pdf, 584.5 kB.år 2022-2040

Trendbaserad befolkningsprognos  Pdf, 582.4 kB.år 2022-2040


PM – Analys och förutsättningar Pdf, 4.1 MB.

Detta PM utgör ett underlag till kommande riktlinjer för bostadsförsörjning men även ett underlag för den översiktliga planeringen. I detta kunskapsunderlag presenteras en analys som kan ligga till grund för en mer samlad bild av demografisk utveckling, bostadsefterfrågan, marknadsförutsättningar och behov hos särskilda grupper i Bjuvs kommun


PM – Utbyggnadspotential Pdf, 5.4 MB.

Syftet med förevarande PM är att visa en översiktlig kartläggning av utbyggnadspotentialen, identifiera lämpliga lägen för utbyggnad, beräkna volym för potentiell utbyggnad samt föra en diskussion om var förtätning kan och bör prioriteras.

Regional planering

I Skåne län ansvarar regionen för att upprätta ett förslag till regionplan eller förslag till ändring av en regionplan. Planen antas av regionfullmäktige.

Regionplan för Skåne 2022-2040 (pågående arbete)

2013 antogs en Strukturplan för Familjen Helsingborg (tidigare Skåne Nordväst). Syftet med arbetet var att stärka de regionala aspekterna kring fysisk planering och bidra med ett väl förankrat planeringsunderlag för kommunernas översiktsplaner.

Strukturplan för Familjen Helsingborg