Bjuvs kommuns logga

  Områdesbestämmelser

  Områdesbestämmelser kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen.

  De kan till exempel användas för att säkerställa ett markområde som avsetts för bebyggelse i översiktsplanen, lägga fast ett vägreservat eller reglera bebyggelsens utformning i en värdefull miljö. Områdesbestämmelser behöver bara reglera någon eller några frågor i översiktsplanen. Bygglov får inte ges för åtgärder som strider mot områdesbestämmelser.

  Vid bygglovprövning återstår dock att bedöma förändringens lämplighet i övrigt och behovet av detaljplan. Detta kan leda till att en förändring inte kan tillåtas trots att den inte strider mot områdesbestämmelserna för området. Områdesbestämmelser garanterar alltså inte någon byggrätt.

  I Bjuv finns områdesbestämmelser för området vid Åvägen- S. Vram11:29, Jordberga 1:5 m fl, laga kraft 2006-01-04.

  Senast publicerad: 01 juni 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här