Kulturmiljö och bevarande

Bevarandeplanen pekar ut de unika kulturhistoriska värdena i Bjuvs kommun.

Syftet med Bevarandeplanen är att bibehålla och förstärka de kvaliteter och karakteristiska särdrag som är kännetecknande för Bjuvs kommun.

Kulturlandskapet i Bjuvs kommun är starkt präglad av brytning av stenkol och lera. Gruvarbetet startades i Billesholm på 1860-talet, i Bjuv och Skromberga på 1870-talet och först på 1910-talet i Gunnarstorp. Kulturarvet - en bygds identitet - är en samhällsrersurs och ska förvaltas som sådan.

Bjuv har en unik skatt av arkitekturhistoriskt intressanta objekt från internationellt kända arkitekter som Jorn Utzon, Hans Westman, Artur von Schmalensee och Martin Cronsiö.

Bevarandeplanen PDFär antagen 1998 (Kf 1998-10-29,§ 87) och gäller som riktlinjer men är inte juridiskt bindande.