Kart- och mättjänster

På denna sida kan du läsa mer om de kart- och mättjänster som kommunen erbjuder. Kart- och mätavdelningen är en del av byggnadsförvaltningen.

Vi ger stöd åt samhällsbyggandet genom att:

  • Tillhandahålla kartor och kartunderlag
  • Ansvara för kommunens geografiska informationssystem
  • Ajourhålla byggnads- adress- och lägenhetsregistret

Kart- och mättjänster

Exempel på kartor och mätuppdrag som går att beställa av kommunen via E-tjänst eller PDF-blankett:

  • Situationsplan. Ett utdrag i pdf-format från kommunens baskarta över din fastighet. Det räcker oftast att ha en situationsplan med åtgärden inritad om du ska bygga ett uterum eller mindre komplementbyggnader. Denna debiteras ej.
  • Nybyggnadskarta. En speciell karta upprättad av kommunen som ligger till grund för dig som ska söka bygglov för större åtgärder (över 50 kvadratmeter eller om fastigheten sedan innan är obebyggd). Kartan kan innehålla markhöjder, uppgifter för VA anslutning, detaljplans-information, med mera. På denna karta ritar du de tänkta byggnaderna med tydliga måttangivelser samt minst två mått till närliggande tomtgränser. Bygglovshandläggaren anger om denna karta behövs. Nybyggnadskartan är giltig så länge förutsättningarna på fastigheten inte ändras, exempelvis förändrade markhöjder eller nya byggnader på angränsande fastigheter. Nybyggnadskartan debiteras.
  • Utsättning. Utstakning/markering på marken var byggnation eller objekt ska placeras enligt bygglovets måttangivelser. Detta beställes efter beviljat bygglov enligt beslutshandling-arna. Utföres snarast efter inkommen beställning, och du blir kontaktad innan fältarbetet utföres. Utsättning debiteras.
  • Lägeskontroll. Denna tjänst beställes efter att byggnaden är uppförd för att fastställa att den stämmer överens med bygglovet, och utföres inom ca 14 arbetsdagar från beställ-ningen. Om byggnaden inte går att nå på grund av låst grind, lösgående hund eller dylikt anger du detta på beställnings-blanketten så vi kan bestämma en tid. Lägeskontroll debiteras.

Här beställer du kart- och mättjänster

Kart- och mättjänster debiteras enligt taxa (antagen i Kf 2011).

Adresser och lägenhetsregister

Kommunen fastställer gatunamn och adresser, posten fastställer postnummer. Fastighetsägare som har frågor om lägenhetsnumrering eller behöver en ny förteckning över beslutade lägenhetsnummer ska kontakta den kommun där fastigheterna finns.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets hemsida.

För fastighetsbildning med mera kontakta Lantmäteriet.

Kommunkarta

I den digitala kommunkartan kan du själv välja vad du vill se. Här finns till exempel våra skolor och omsorgsboenden markerade. Kommunkartan är ett samarbete mellan sex kommuner i nordvästra Skåne. Här kan du söka efter bland annat skolor, samhällsfunktioner och omsorgsboenden.

Kommunkarta: Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga

Karta med gällande detaljplaner

I kartan med detaljplaner kan du hitta plankartor och tillhörande dokument genom att klicka på ett område som du vill se detaljplan för.

Karta med detaljplaner i Bjuvs kommun