Bjuvs kommuns logga

  Tillsyn och olovligt byggande

  Tillsyn är kommunens verktyg för att bland annat säkerställa en god bebyggd miljö. Byggnadsnämnden genomför tillsyn för att Bjuv ska vara en säker och attraktiv kommun att bo i.

  Om kommunens tillsynsarbete

  I Bjuvs kommun har vi ett kontinuerligt tillsynsarbete, dels genom att följa upp inkomna anmälningar men även genom att röra oss i hela kommunen för att föra dialog med fastighetsägare och vara rådgivande där det behövs. Tillsynsarbetet är en del av den tillsynsplan som antagits av byggnadsnämnden.

  Misstänker du något olovligt?

  Om du upptäcker att en granne eller någon annan fastighetsägare i kommunen gör något som du misstänker är olovligt är du välkommen att göra en anmälan till byggnadsnämnden. Här kan du göra en anmälan. Vi på byggnadsförvaltningen kommer då att följa upp ärendet genom att själva inspektera det olovliga och sedan ta kontakt med fastighetsägaren om det visar sig att det som har gjorts är olovligt.

  Om du är osäker på om det du tänkt anmäla har bygglov eller inte kan du kontakta byggnadsförvaltningen för att ta reda på om bygglov finns.

  Kan jag gör en anonym anmälan?

  Ja, du kan välja att vara anonym eller uppge ditt namn och kontaktuppgifter när du gör en tillsynsanmälan. Tänk på att om du är anonym kommer byggnadsnämnden inte kontakta dig för att informera om hur ärendet fortlöper och om beslut som fattas i ärendet. Om du väljer att uppge namn och kontaktuppgifter kommer du att få del av beslut i ärendet men dina uppgifter är heller inte hemliga för den som tillsynsärendet berör.

  Nedan är exempel på åtgärder som kan vara olovliga och som du kan anmäla.

  Bygger nytt eller bygger till

  Om någon bygger nytt eller bygger till krävs i de allra flesta fall bygglov och startbesked. Fråga oss på byggnadsförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

  River en byggnad eller del av byggnad

  Om någon river en byggnad eller del av byggnad krävs rivningslov om det är inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område krävs anmälan om rivning och startbesked. Fråga oss på byggnadsförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns rivningslov.

  Har upplag eller materialgård på sin fastighet

  Om någon har upplag med exempelvis byggmaterial kräver detta bygglov. Fråga oss på byggnadsförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns bygglov.

  Höga häckar och trafikfarlig växtlighet

  En fastighetsägare är skyldig att hålla sin tomt i vårdat skick enligt plan- och bygglagen (2010:900) 8 kapitlet 15 paragrafen:

  Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas

  Detta innebär att växtlighet inte får vara högre än 80 centimeter i sikttrianglar. Stora buskar och träd ska placeras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Buskar och plantor ska placeras minst 60 centimeter innanför din tomtgräns. Klicka här för att läsa mer om växtlighet och trafiksäkerhet.

  Ovårdad fastighet

  Om en byggnad eller tomt kan utgöra en fara för omgivning måste detta rättas till eftersom fastighetsägaren är skyldig att hålla sin fastighet i vårdat skick enligt plan- och bygglagen.

  Ändra marknivån

  Att höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter inom detaljplan kräver marklov. Detta betyder också att det kan krävas marklov eller bygglov för stödmurar. Fråga oss på byggnadsförvaltningen så kan vi hjälpa dig att ta reda på om det finns marklov.

  Senast publicerad: 25 september 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här