Grundsärskola

Här finns välutbildade och engagerade lärare, specialpedagoger och speciallärare. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elev

Om oss

Grundsärskolan i Bjuvs kommun finns på två skolor, Brogårdaskolan och Varagårdsskolan.

De som arbetar i grundsärskolan är utbildade och engagerade lärare,specialpedagoger och speciallärare. Vi arbetar med mindre klasser och lägger stor vikt vid att vara flexibla och lyhörda för varje elevs behov och önskemål.

Undervisning

Undervisningen i grundsärskolan individanpassas utifrån elevens förmåga och förutsättningar. Undervisningen utgår ifrån att eleverna är delaktiga i sitt lärandet, har en hög måluppfyllelse.
Vi arbetar för att skapa en trygg och inspirerande miljö för lärande och eleverna tränas i god social kompetens samtidigt som grundläggande kunskaper står i centrum.
Eleverna i grundsärskolan är en del av övriga skolan och deltar i gemensamma aktiviteter
och vi skapar förutsättningar för en skola att växa och må bra i.

Fritidshem

På Brogårdaskolan finns grundsärskolans fritidshem med plats för eleverna i åk 1-6.
Undervisningen följer skolverkets läroplan för fritidshemmet. På fritidshemmet möter pedagogerna eleverna utifrån vars och ens behov och skapar tillsammans med eleverna aktiviteter som utvecklar eleven och vi samverkar med grundskolans fritidshem.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för de elever som, på grund av en intellektuell funktionsnedsättning , inte bedöms kunna nå mål och kunskapskrav i grundskolan.

Bli mottagen i grundsärskola

Frågan om mottagande i grundsärskolan kan väckas av både vårdnadshavare och skolan och beslutas av barnets hemkommun. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av utredningar som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Utredningen sker i samråd med barnets vårdnadshavare och med barnet beroende på ålder och mognad. Mottagande i grundsärskolan regleras i 7 kap. 5 § i skollagen.

I Bjuvs kommun är det förvaltningschefen i Barn och utbildningsförvaltningen som beslutar om mottagande i grundsärskolan.

I Bjuvs kommun finns ett bedömarteam som granskar alla utredningarna för att bedöma om en elev tillhör grundsärskolans målgrupp. Bedömarteamet består av funktionerna: specialpedagoger, skolkurator, skolpsykolog, skolsköterska och grundsärskolans rektor.

Om eleven blir erbjuden en plats i den obligatoriska grundsärskolan finns det möjlighet till tre varianter av skolgång; klassplacering i grundsärskolan med inriktning att läsa ämnen eller att läsa ämnesområden, alternativt individintegrering som kan vara på elevens hemskola.

I grundsärskolan kan eleverna läsa två olika inriktningar. I den inriktning som benämns som grundsärskola läser eleverna samma ämnen som i grundskolan. Inriktningen mot ämnesområden brukar benämnas som träningsskola.

Elever som läser ämnesområden förväntas att inte kunna nå kunskapskraven i grundsärskolan. Istället för ämnen läser elever i träningsskolan fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.
Möjlighet finns att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden utifrån elevens egna behov och förmåga.


Elever som läser ämne har möjlighet att vara individintegrerad . Individintegrering innebär att eleven får sin undervisning i den vanliga grundskolan men att barnet följer grundsärskolans kursplan.

»Läs mer om grundsärskolan på Skolverket

Besöksadress grundsärskola F-6
Brogårdaskolan
Tibbarpsgatan 43
267 33 Bjuv

Besöksadress grundsärskola 7-9
Varagårdsskolan
Södra Storgatan 21
267 40 Bjuv

Postadress
Bjuvs kommun
Grundsärskolan
Box 501
267 25 Bjuv

Telefon
Brogårdaskolan 042-458 53 10
Varagårdsskolan 042-458 53 30

Mejl
brogardaskolan@bjuv.se
varagardsskolan@bjuv.se

Frånvaroanmälan
Infomentor

Tf rektor grundsärskola
Anna Bergevi
0709-58 53 67
anna.bergevi@bjuv.se