Bjuvs kommuns logga

  Alkohol- och serveringstillstånd

  Här finns information för dig som driver restaurang och vill söka om serveringstillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. I Bjuvs kommun använder vi Höganäs kommuns tjänster för handläggning av alkohol- och serveringstillstånd.

  Kontaktuppgifter till alkoholhandläggare.

  Charlotte Gullberg

  Telefon: 042 - 33 71 45

  E-post: charlotte.gullberg@hoganas.se

  Frågor och svar om alkoholhandläggning

  Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får ske endast om tillstånd har meddelats. Försäljning till konsument för förtäring på stället benämns servering.

  Med försäljning förstås varje form av tillhandahållande av dryck mot ersättning. Som ersättning räknas också de fall då alkoholdryck ingår i annan avgift, till exempel entréavgift.

  Serveringstillstånd krävs inte om servering:

  • Ordnas utan vinstintresse.
  • Ordnas i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker.
  • Ordnas vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer.
  • Ordnas utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

  Samtliga fyra villkor skall vara uppfyllda samtidigt för att servering ska kunna få ske utan tillstånd.

  Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Året runt, årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd), en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle.

  Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare.

  Kommunen får om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.

  Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att sökanden ska avlägga kunskapsprov i alkohollagstiftningen samt att hon inte har skulder till det allmänna i form av skatter och avgifter.

  Den som ansöker om serveringstillstånd skall också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav. Läs mer på regeringens sida om alkohollagen.

  Här kan du läsa om riktlinjerna för serveringstillstånd i Bjuvs kommun.PDF

  För att ansöka om serveringstillstånd eller ändringar i redan befintligt tillstånd kontakta alkoholhandläggaren i Höganäs kommun, se kontaktuppgifter på sidan, då hon även handlägger serveringstillstånden för Bjuvs kommun.

  Avgiften ska vara betald innan prövningen påbörjas. Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats. Avgifterna (för 2013) gäller tillsvidare.

  Avgifter för servering och tillsynPDF

  Kommunens alkoholhandläggare handlägger ansökan och tar efter remissbehandling fram ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande).

  Detta utlåtande med förslag till beslut underställs utskottet för arbete och tillväxt för politisk prövning och beslut. (Ansökan om tillfälliga serveringstillstånd för servering till allmänheten och till slutna sällskap vid enstaka tillfällen beslutar avdelningschefen i Bjuv om).

  Genom remissbehandlingen samlas synpunkter in från andra myndigheter:

  • Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen.
  • Den gör en så kallad vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.
  • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatte- och avgiftsskulder samt om sökanden är registrerad till mervärdesskatt och som arbetsgivare samt om företaget innehar F-skatt.
  • Räddningstjänsten yttrar sig över om serveringslokalen kan godkännas ur brandsäkerhetssynpunkt samt om det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen.

  Sökanden bereds tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtandet före slutligt beslut i ärendet.

  För att få serveringstillstånd ska den sökande, utöver att visa att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, i fortsättningen genom att avlägga ett prov som visar att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.

  Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut.

  Sökanden ges möjlighet till två omprov.

  Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka läs- och skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl.

  Tolk som anlitas skall vara auktoriserad.

  Prövningen är ”relativt” omfattande och uppskattas normalt ta cirka två månader.

  Någon möjlighet att få ett tillfälligt tillstånd finns ej.

  Som sökande kan du själv påverka handläggningstiden genom att från början lämna in kompletta ansökningshandlingar.

  Efter beslut utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om serveringstillståndets omfattning.

  Detta bevis ska anslås på väl synlig plats i lokalen.

  Den som beviljats serveringstillstånd skall anmäla när han avser att påbörja verksamheten.

  Detsamma gäller om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs.

  Anmälan ska också göras då verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen.

  Även betydande förändringar av ägarförhållandena skall anmälas.

  Anmälan ska, om möjligt, göras i förväg.

  Senast publicerad: 20 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här